is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus Jacob Hering, wonende te Soerabaja, appellant, comp. bij den Adv. en Proc. Mr. A. Maclaine Pont, contra

Friedrich, Wilhelm Ivrapp, koopman, wonende te Soerabaja, geintimeerde, comp. eerst bij den Adv. en Proc. Mr. J. li. "Voute en daarna bij den Adv. en Proc Mr. J. Geiritzen.

HET IIOOG-GEKECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIË,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der feiten:

Overnemende liet exposé daarvan vervat in de vonnissen van den Raad van Justitie te Soerabaja,

primo: ddo. 7 Februari 1S94 tusschen partijen gewezen, waarbij de eischer in conventie is toegelaten door overlegging zijner koopmansboeken te bewijzen de hoedanigheid en hoeveelheid der drie op de rekening der introduetieve dagvaarding vermelde posten, respectievelijk gedagteekend lf> Maart 1892, 23 November 1892 en 19 Mei 1893. met bepaling dat dit bewijs zal plaatsgrijpen op eene nader door dien Raad vast te stellen terechtzitting, alles met reserve dor kosten tot aan de einduitspraak;

secundo: ddo. 23 Mei 1894. houdende bepaling van den dag, waarop tor openbare terechtzitting voormelde overlegging zal geschieden, on Woensdag 0 Juni daaraanvolgende, met bevel op eischer alsdan de echtheid zijner koopmansboeken te bcccdigen, eveneens met reserve der kosten;

tertio : ddo. 29 Augustus 1894, waarbij de in conventie gedane eisch is toegewezen; de gedaagde in conventie is veroordeeld oin tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eischer te betalen de som van f 990.80, met de wettelijke renten van dien van den dag der dagvaarding tot de gchocle voldoening toe; verder de in reconventie gedane cisch is ontzegd, dc gedaagde in conventie, tevens eischer in reconventie is veroordeeld in alle kosten van dc procedure, daaronder begrepen die welke