is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(die niet voor executie vatbaar is, terwyl de politie zich wel wachten zal krachtens haar den huurder met geweld van den grond te verdrijven) den grond in bezit houden, zoodat de verhuurder teruggave of ontruiming moet vorderen, dan betwijfel ik zeer sterk of de rechter de aanteekening zal aannemen als bewijs, dat de overeenkomst op grond van wanpraestatie van den huurder als ontbonden moet worden beschouwd. Als men dan toch rechterlijke tusschenkomst, voor zoover dit mogelijk is, wil uitsluiten, dan zou, naar mijn meening, de In- v landsche verhuurder meer gebaat zijn, indien de clausule aldus luidde:

Partijen komen overeen: dat. ingeval de huurder, na daartoe door het hoofd van plaatselijk bestuur ten verzoeke van den verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen den bij de sommatie bepaalden termijn den verschuldigden liuurschat heeft voldaan, de overeenkomst zonder rechterlijke tusschenkomst f 1 ) als ontbonden zal worden beschouwd, tenzij de huurder kan aantoonen, dat hij het door hem verschuldigde had voldaan en dus ten onrechte in gebreke ivas gesteld.

Heeft nu de huurder niet betaald, dan kan de verhuurder na verloop van den bij de sommatie gestelden termijn, van zelf, zonder dat hij een rechterlijk vonnis behoeft, weder over zijn grond beschikken door dien bijv: opnieuw te verhuren.

Houdt desniettemin de huurder den grond aan, zoodat de verhuurder genoodzaakt is in rechte teruggave te vragen (of wel, wanneer hij schadevergoeding vordert door de wanpraestatie van den huurder geleden), dan is hij met de overlegging van het

(') Evenwel wordt opgemerkt dat omtrent de vraag, of een dergelijk beding met het oog op de woorden van art 12C.6 B.W. rechtsgeldig is, nog niet eenstemmig wordt gedacht, vgl. Asser en van Heusde, III bl. 171. In de door de liegeering gesloten leverings-contraeten komt een dergelijk beding steeds voor met de woorden dan kan door eene eenvoudige aanzegging van wege de Eegeering bij gerechtelijke acte aan den aannemer en de borgen beteekend, de geheele overeenkomst van rechtswege worden ontbonden, zonder dat het noodig zal zijn die ontbinding in rechten te vragen".