is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eerst op den dertienden dag na dien der bevalling mondeling aangifte was gedaan.

Verstaat hem ter zake geen straf op te leggen.

Veroordeelt hem wijders in de kosten der procedure.

(Tweede Kamer).

REVISIE.

Samenhangende feiten. — Aanhoorigheid van een bewoond huis. — Een plaats die niet als een bewoond huis kan worden aangemerkt of daarmede gelijkgesteld. — een handeling vallende in meerdere strafbepalingen.

Een keuken gebouwd tegen een bewoond buis en onder hetzelfde dak daarmede staande is geen bewoond huis, wanneer het niet middels een deur rechtstreeks gemeenschap heeft met dat huis; en kan ook niet als de aanhoorigheid van dat bewoonde huis aangemerkt worden, indien het daarmede niet binnen eene algemeene omsluiting is gelegen.

liet stélen door denzélfden persoon, in denzelfden nacht, zoowel in die keuken als in een daarnaast op zich zelf gelegen padischuur van denzélfden eigenaar, vormt,, als één en hetzelfde gevolg bcoogende, één samenhangend geheel en dus slechts één misdrijf.

Wanneer eene handeling onder meer dan één strafbepaling valt, behoort die bepaling te worden toegepast, welke de zwaarste straf bedreigt. Mitsdien moet. wanneer er eerst gepoogd is in bedoelde keuken middels braak iets iveg te nemen, maar dezelfde dader terstond daarna u it de padischuur een voltooide eenvoudige diefstal pleegt, het, feit niettemin worden gekwalificeerd als: poging tot diefstal met braak op een plaats, die niet als een bewoond huis wordt aangemerkt of daarmede gelijkgesteld.