is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van den fungerenden Resident zuilen moeten worden opgegeven „en geregistreerd, binnen eene maand na de afkondiging dezer „publicatie, of nadat eenig daarna te maken contract zal zijn „aangegaan; wordende alzoo bij deze geamplieerd liet vijfde „artikel der bevelen, door liet gewezen Britschplaatselijk bestuur, „op den 21en Maart 1815 uitgevaardigd; terwijl den fungeg„renden Resident gelast wordt, voor de nakoming van dit bevel, „zonder aanzien des persoons, te zorgen, onder verklaring, dat „zij, die daarin mogten in gebreke blijven, dadelijk van hunne „posten zullen worden ontslagen ; zullende zij eindelijk gehouden „zjjn, de alzoo bij hen geregistreerde overeenkomsten, met hunne „consideratien, aan den Gouverneur-Generaal in te zenden".

Men heeft vroeger, bij gebrek aan volledige kennis der geschiedenis, wel eens willen beweren dat dit Staatsblad, tot aan de vaststelling van Staatsblad 1836 No. 19, toepasselijk was op alle landerijen bewesten do Tjimanoek, tot welke opvatting de redactie van art. 1 aanleiding gaf.

De onjuistheid hiervan heb ik in de Memorie van Toelichting op het door mij ontworpen concept nieuw Reglement op bedoelde landerijen, bij de Algemeene Beschouwingen, op bladz. 32—55, zoo duidelijk aangetoond, dat ik vertrouw dat wel niemand meer na kennisname daarvan, zal beweren, dat die publicatie op andere landen dan die, tijdens het Engelsch tussehenbestuur verkocht, van toepassing was.

Wat nu gaf aanleiding tot de vaststelling van art. 40 van het Reglement van 1836?

Men wilde namelijk perken stellen, binnen welke alleen diensten van de opgezetenen door den landeigenaar mochten worden gevorderd.

De kwestie der verplichte- of heerendiensten was bij art. 26 geregeld.

Maar men was bevreesd, dat de landeigenaar,'gebruik makende van de mindere ontwikkeling van de inlandsche opgezetenen, hen zoover zoude weten te brengen, dat zij aan hunnen adat j om enkele, hoogstens een lOtal dagen van het jaar, bij wege van