is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,kinnen gc-maakt worden: op deze gronden hebben wij goed „gevonden vasttestellen, zooals vastgesteld worden bij deze, „de volgende bepalingen.

,.lo. Geene contracten of overeenkomsten, van welken aard „ook, tusschen Javanen en anderen, geene Javanen zijnde, noch „tusschen Javanen en hunne regenten of hoofden aangegaan. „zullen mogen bestaan, veelmin als bestaanbaar in regten worden * „beschouwd, vóór dat dezelfe lij den Eesident ter plaatse, alwaar „die contracten moeten werken, behoorlijk zullen zijn geregistreerd.

,,2o. Geene contracten zullen dessasgewijze of met de hoofden „der dorpen alleen, maar individueel met elk ingezetene, die „daardoor eenigermate verpligt wordt, mogen worden aangegaan, „met dien verstande nogtans dat het niet vereischt zal worden „dat voor élk individu een afzonderlijk contract ivordt opgemaakt, „mits de verlnndtenis bij de acte vermeld, slechts individueel is „gesloten geworden.

,,3o. De contracten loopcnde over zoodanige aanplantingen „of leverancien van op het veld wassende producten, die in „een jaar kunnen afloopen, zullen ook niet langer dan voor één „jaar kunnen worden aangegaan, doch ingevalle tot deze aan,,plantingen en leverancien van producten meer dan een jaar „wordt vereisclit, zullen de contracten en overeenkomsten ook „voor zoodanigen meerderen tijd mogen aangegaan worden.

„4o. Het staat aan bijzondere personen vrij, om over hunne ,.fabrieken, of over de aanplanting van eenig gewas, de beicerking „van hetzelve, en tot andere diergelijken einden, opzieners te „stellen, ten einde planters of werklieden in hunnen arbeid te „besturen, doch zidlen deze opzieners zich onthouden van eenig „verder gezag over die menschen dan voor zooverre hunnen arbeid ..betreft, en allen zijn gehouden in de gewone en dagelijksche „zaken van politie en andere, de bevelen van de hoofden hunner „dessas of districten door het Gouvernement bevestigd zynde, „te gehoorzamen.

„5o. De residenten zullen geene contracten vermogen te „registreeren, dan na zich behoorlijk verzekerd te hebben van