is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verlaten), dan treedt de eerbied voor het huwelijk op den achtergrond, de plicht tot instandhouding der familie wordt overheerschend, wet en zeden veroorloven het nemen van een concubine, zoodat een man op wettige wijze zijn verplichting kan nakomen. Maar toch wordt aan den anderen kant, althans in schijn, de waardigheid van het huwelijk hoog gehouden. Immers krachtens de vermelde lietie is het de hoofdvrouw, die geacht wordt de moeder te zijn van het uit de bijvrouw geboren kind! Let men op het feit dat het huwelijk bovenaan staat, dat daarmede aangevangen wordt, op de hooge positie welke de hoofdvrouw tegenover de bijvrouw inneemt, op de vermelde fictie dat de hoofdvrouw de moeder is van al de kinderen van den man, dan schijnt de bewering niet gewaagd, dat de Chineezen in beginsel monogamisten zijn. Wat de bijvrouw betreft, aan hare kinderen ontleent zij hare waarde. „As for childless concubines — schrijft Dr. de Groot I bl. 5 — slaves. servants and the like they are not allowed (wanneer zij stervende zijn) a place in the hall (the principal apartment), but are simply laid down to die in some inferior apartment of the house". Iloe geheel anders wordt zij behandeld, als zij het leven heeft gegeven aan een zoon, „wlio is the pride of the family because he occupies an official position or lias been promoted to a considerable rank"! Natuurlijk moet men zich wachten in de bijvrouw te zien wat de Komeinen een pellex noemden en wij een matres of bijzit noemen. Legt men den nadruk hierop, dat ook de bijvrouw in het huis des mans wordt opgenomen en niet heimelijk, omdat het nemen van een bijvrouw een geoorloofde daad is, verder, dat ook ten opzichte van de bijvrouw een blijvende verhoudingbeoogd wordt, een verhouding die in stabiliteit wint wanneer zij kinderen ter waereld brengt, dan zijn de door sommige schrijvers ten hare opzichte gebezigde termen: huwelijk en tweede vrouw, in zoover gerechtvaardigd. Legt men daarentegen den nadruk op de hooge waarde door den Chineeschen wetgever aan het huwelijk toegekend, op de proëminente positie welke de hoofdvrouw inneemt, dan kan men de by vrouw noemen