is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an old maid is a rarity". Wat dit laatste aangaat, ter opheldering wordt in herinnering gebracht dat een Chineesch jongman niet huwt volgens zijn eigen vrije keus, maar volgens de keus zijner ouders (of van hen die aan het hoofd der familie staan), des noods op hun last (vgl. Young, t. a. p. dl. XXXVIII bl. 32). Want deze weten beter wat het geluk der kinderen dienen kan dan zij zelf. „Young people — schrijft Dr. de Groot, II bl. 615 — are wedded by their so-called Chu-hwun, „those who are the masters of their marriage", relations who in ordinary circumstances have an unlimited riglit to assign them to such a bride or bridegroom as they deern to be a suitable match, and wkose dispositions in this respect must be implicitly obeyed''. Terloops wordt opgemerkt dat het hier te lande niet anders is. „Ieder die de Chineezen in Indië in handel en wandel gade slaat — zoo schreef de heer Meeter in dl. XXXII van dit tijdschrift, bl. 366 — zal erkennen, dat ook hier toestemming tot het huwelijk zoo min van bruidegom als bruid gevraagd wordt'' Een bepaling als die van artikel 28 van het burg. wetb. (welke volgens het thans geschorste Stbl. 1892 No. 238. art. 65, ook voor Chineezen toepasselijk zou zijn), tot het wezen van het huwelijk de vrije toestemming der aanstaande eeh'g 'iioo'en vereischende, moet wel zeer weinig in den smaak van Chineezen vallen. Een Chineesche matrone met wie de heer Vellema sprak, gaf dan ook haar ongenoegen te kennen met de (van haar standpunt) zeer juiste opmerking: „dat het nu den Chineeschen ouders evenzoo zou gaan als den Europeeschen, die met hun leelijke dochters blijven zitten! Ook wij — zeide zij — zullen nu een klasse van ontevreden oude vrijsters krijgen!" (Ind. Gids Januari 1894). Tot zoover over de old maids.

Wel verre dat het bezit van een talrijk mannelijk kroost zorgwekkend zou zijn, is het een zegen en zet het luister bij aan hem die het bezit, „it being in China the height of fashion to possess a numerous male issue", (de Groot I bl. 112). Van grootouders, die verbieden dat kleinzoons hun hertrouwende moeder naar haar nieuwe woning volgen, zegt de schrijver