is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen strafreden en straf, in dien zin moeten worden uitgelegd, dat waar tegen de strafreden bezwaren zijn ingebracht, daaronder per se ééne reclame tegen de straf zelve.is te begrijpen, kunnende dan ook alléén op die wijze door den rechter voldaan worden aan zijne roeping om de toe te meten straf in eene juiste verhouding te brengen tot de zwaarte der hem gebleken strafbare handeling;

O. dat dit alles te meer klemt in casu waar in factis vaststaat, dat reclamant aanvankelijk, en na zijne mededeeling van niet dronken te zijn geweest, voor zijne niet onmiddellijke opvolging van den hem gegeven last door zijn Kapitein, gestraft werd met „vier dagen politiekamer", terwijl die straf eerst den volgenden dag en met bijvoeging der woorden „in door drank bevangen toestand" veranderd blijkt te zijn geworden in „vier dagen cachot te water en rijst";

O. bij resumtie van het vorenstaande, dat meergemelde woorden „in door drank bevangen toestand" uit de strafreden behooren 'te vervallen, terwijl als een gevolg van dien de aan den reclamant opgelegde straf te zwaar is te achten en derhalve moet worden gewijzigd;

Gelet op de aangehaalde wetsbepalingen;

Beschikkende:

In naam en van wege de koningin!

Vernietigt de in hoofde dezer vermelde dispositie van den Krijgsraad te Soerabaja dd. 2 September 1896.

Verklaart den reclamant A. L. vd. gegrond in zijne reclame.

Gelast dat de woorden „in door drank bevangen toestand" uit de reden van de hem den 23sten Juni 1896 opgelegde straf worden geschrapt.

Wijzigt die straf in vier dagen politiekamer.

Verstaat dat de ten deze gevallen kosten zullen komen ten laste van den Lande.