is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen twee haakjes merk ik op, dat, indien men ook ten aanzien van die kinderen het verbod van het onderzoek naar het vaderschap wil opgeheven hebben, men dit dan evenzeer om de consequentie en a fortiori moet doen met betrekking tot het onderzoek naar het moederschap.

Maar bovendien bij die algelieele opheffing van liet meerbedoelde verbod zal zulks ook gelden, indien:

a. de moeder een ontuchtig leven leidde; b. gemeenschap met een ander bewezen wordt. Wilt Ge ook dit alles? Met het ad Hum gestelde beoog ik het volgende:

In de tweede alinea van ons artikel 287 wordt reeds op het in de eerste alinea van dat artikel bepaalde verbod van het onderzoek naar het vaderschap de volgende belangrijke uitzondering gemaakt: „In geval echter van verkrachting of schaking, wanneer het tijdstip, waarop het misdrijf begaan is, met dat der zwangerschap overeenstemt, kan de schuldige, op de daartoe gedane vordering der belanghebbende partijen, verklaard worden vader van het kind te zijn".

De daarmede correspondeerende tweede alinea van artikel 342 van het Nederlandsch-Burgerljjk Wetboek luidde evenzoo, maar zijn de woorden: „verkraehtiging of schaking" bij de wet van 26 April 1884 (St. 93) vervangen en uitgebreid door de woorden: „eenig misdrijf bij de artt. 242—245, 249 of 281 Wetboek-van Strafrecht voorzien".

Welke die misdrijven nu zijn, doet hier verder niets ter zake t Genoeg is, dat de Nederlandsche wetgever, ook na al hetgeen reeds over het bewuste onderwerp is geschreven en gesproken ; in 1884 alleen termen heeft gevonden, om de gevallen, waarin het onderzoek naar het vaderschap kan worden toegestaan, belangrijk uit te breiden, maar overigens niet alleen het verbod in het algemeen, maar ook de in de bestaan hebbende wet tot toelating van dat onderzoek gestelde voorwaarde: „wanneer het tijdstip, waarop het misdrijf begaan is, met dat der zwangerschap overeenstemt", te handhaven. En waarom?