is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b/d. H. R. Mr. van Mannen, te vinden in Rechtsgel. Bijblad 1884 bl. 32 — praevaleerde niet zonder tegenstand.

Een paar leden van de Tweede Kamer verlangden dat, evenals onder liet Ond-Hollandscli-Recht, meerdere voogden mochten worden benoemd. „Zou men nu meenen" — ik zeg 't Mr. v. M. na — „waar zelfs geen twee samenwerkende voogden toegelaten werden, de wet in den geest van den wetgever uit te leggen door aan te nemen, dat deze twee naast elkadr staande voogdijen heeft gewild?"

Het is dus geheel in overeenstemming met de wet, wanneer wordt aangenomen, dat de voogdij van den anderen voogd, dien de hier bedoelde kinderen vóór hunne opname in eenig gesticht hadden, door de opname geheel ophoudt, want men moge, het systeem voorstaande door den II. R. bij zijn laatstgemeld arrest gehuldigd, spreken van eene „slapende" of „rustende" voogdij, maar dat is, behoudens allen eerbied voor de meening van anderen, slechts spelen met woorden, want slaap noch rust is denkbaar zonder leven, en, zooals ik reeds bij herhaling deed opmerken, twee voogden naast elkander heeft de wet niet gewild, en dan ook, bij wege van uitzondering, eigenlijk alleen in het geval van art. 351 van het B. W. toegelaten. (Dat de andere in art. 331 ibidem genoemde personen, dit alleen aan eene minder nauwkeurige redactie te danken hebben, en de daar bedoelde raadslieden en bevindvoerders geen voogden zijn behoeft wel geen betoog).

Wordt nu hiertegen aangevoerd, dat er nergens in de wet eene bepaling te vinden is, die zegt dat in het hier besproken geval van opname van kinderen in een gesticht, de voogdij van d#n fungeerenden voogd ophoudt, dan valt zulks ligt te wederleggen:

lo. door het argument van prof. Opzoomer (dl. II, tweede druk, p. 438) dat de bewuste bepaling wel degelijk bestaat, en in art. 365 zelf gelegen is, om den regel: generi per speciem derogatur;

2o. door daar nog bij te voegen, dat het einde der voogdij