is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst afzonderlijk kan onderzoeken de in de vordering opgesloten hoofdvraag of gedaagde genoemde som aan eischeresse schuldig is en, zoo ja, hem veroordeelen tot betaling dier som;

O. wat nu de vraag, of de Raad al of niet bevoegd is, aangaat, dat in vroegere jaren lang vóór de invoering der nieuwe wetgeving van 1848 civiele ambtenaren niet in rechten voor hunne schulden aan particulieren konden worden betrokken door hunne crediteuren, zonder voorafgaande autorisatie van den Gouverneur-Generaal ;

O. dat tegenover die groote bescherming der schulden hebbende ambtenaren door den wetgever werd tegemoet gekomen aan de crediteuren door hun het recht te verleenen om korting op de tractementen der ambtenaren aan den Gouverneur-Generaal te vragen, gelijk zulks blijkt uit het Reglement opgenomen in Staatsbl. 1822 No. 49;

O. dat die tegemoetkoming niet voldoende bleek te zijn, redenen waarom den crediteuren werd toegestaan bij de Ordonnantie van Staatsbl. 1826 No. 22 om voortaan zonder autorisatie van den Gouverneur-Generaal de ambtenaren in rechten te betrekken en van den rechter korting op hun tractementen te verzoeken;

O. dat de wetgever circa 30 jaren later heeft gemeend de materie van het verleenen van korting op tractement en pensioen van landsdienaren aan een herziening te moeten onderwerpen, gelijk uit Staatsbl. 1855 No. 15 blijkt;

O. dat namelijk dat Staatsblad, nadat daarin zijn vermeld en ginsereerd in hoofdzaak de verschillende bepalingen omtrent kortingen wegens schulden op de bezoldigingen der ambtenaren en officieren in Nederl.-Indië,- waaronder ook het reeds bovengenoemde Stbl. 1826 No. 22, waarbij bepaald werd dat bjj rechterlijk gewijsde korting op de bezoldiging van civiele ambtenaren kan worden toegestaan, bij art. I bepaalt, dat tot het verleenen en weigeren van kortingen wegens schulden zijn bevoegd:

a. de kommandant van het Indische Leger, betredende enz.;