is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de inwerkingtreding van liet Regeerings-Reglement van Nederlandsch-Indië, afgekondigd bij Ordonnantie van Stbl. 1855 No. 2, niet meer bevoegd is om korting te verleenen op bezoldigingen van civiele ambtenaren;

O. dat het hier geldt een onbevoegdheid uit hoofde van het onderwerp des geschils, welke de rechter zelfs ambtshalve verplicht is uit te spreken;

O. dat de gerechtskosten in casu, alhoewel niemand wordt in het ongelijk gesteld, nogtans zullen moeten worden gedragen door de eischeresse, daar zij het aan zich zelf heeft te wijten dat zij zich gewend heeft tot een onbevoegde autoriteit;

Gelet nog op artt. 132 en 58 Burg. Rechtsv.;

Rechtdoende:

Verklaart zich onbevoegd om van de vordering kennis te nemen. Verwijst de eischeresse naar de bevoegde autoriteit. Veroordeelt eischeresse tot betaling der kosten van den processe.