is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B bestaan — ergo 2 overeenkomsten van lastgeving, zonder rechtsband — twee rechten ?

Moet het gemeenschappelijk belang uit de acte blijken of kan dat ook van elders, buiten de acte om, beivezen worden. ?

A geeft volmacht op Mrs. B en C te zamen en afzonderlijk. Twee rechten, twee overeenkomsten van lastgeving; als B voor de lastgeving bedankt, blijft zij voor C bestaan. Doch Mrs. B en C compareeren niet, zijn echter wel partij, voor ieder hunner ligt in de acte het bewijs der afzonderlijke lastgevingen, als zij als lasthebbers optreden. Dus twee rechten?

Een Chinees verleent een procuratie voor het beheer zijner toko; bij ééne acte wordt A gemachtigd 0111 boek te houden, B om kasbeheer te voeren, C om in te koopen en te verkoopen, D om de algemeene controle uit te oefenen. Deze acte levert het bewijs van vier overeenkomsten van lastgeving, zonder dat een rechtsband tusschen de lasthebbers bestaat.

Welk recht is schuldig op die gewone acte van schuldbekentenis met borgtocht ? Gewoonlijk zal het contract van verbruikleening aangegaan zijn alleen omdat de leener door den borgtochtz icli voldoende gedekt acht, dus is de borgtocht direct bedongen. Toch behoort de borgtocht niet tot de substantialia van de overeenkomst van verbruikleening, zij is een accessorium; de registratie/wet belast haar met een afzonderlijk recht, al komt zij voor in een acte van schuldbekentenis. De borg kan zich verbinden tegenover den schuldeischer, buiten weten van den schuldenaar. De acte van borgtocht zou zeker even goed bij afzonderlijke acte kunnen worden verleend. Is nu één recht of zijn er twee schuldig op een acte van schuldbekentenis met borgtocht?

Een acte van erkenning van vijf kinderen, met volmacht om de geboorte in de registers van den burgerlijken stand te doen inschrijven, stellen daar het bewijs van vijf niet met elkander in verband staande rechtshandelingen — elk der kinderen put het bewijs zijner erkenning uit die acte — en voorts levert die acte het bewjjs van eene overeenkomst van lastgeving. Ergo zes rechten?