is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de kosten van beide instantien, met uitzondering, voor het geval de overige geïntimeerden tegenspraak voeren, van de kosten op die tégenspraak gevallen, en in dat geval ook veroordeeling in die kosten van hen, die tegenspraak gevoerd hebben;

O. dat de le. geïntimeerde, na nog behoorlijk procureur te hebben gesteld, het aangevallen vonnis heeft verdedigd en voor antwoord in appèl heeft geconcludeerd tot tenietdoening van het appèl en bevestiging van het vonnis a quo, met veroordeeling van de appellante in de kosten van het appèl, terwijl de 5e. geïntimeerde heeft aangevoerd, dat hij evenmin als in eersten aanleg tegenspraak wenscht te voeren of eenige verwering te doen, dat hij echter buiten kosten wenscht te blijven, weshalve hij voor antwoord in appèl zich heeft gerefereerd aan 's Hofs oordeel, onder protest van kosten; en de 6e. geintimeerde, na nog behoorlijk procureur te hebben gesteld, mondeling zich mede heeft gerefereerd aan 's Hofs prudentie onder protest van kosten ;

O. dat vervolgens partijen recht op de stukken hebben gevraagd, de nederlegging dier stukken ter tafel is gelast en de uitspraak in deze zaak is bepaald op heden;

Ten aanzien van het recht:

O. dat de thans le. geintimeerde de appellante met en benevens de overige geintimeerden in rechten heeft geroepen, ten einde een verzet te hooren verklaren onrechtmatig en ongegrond, dat door de appellante en de 4e. en 5e. geintimeerden gedaan was ter comparitie voor den Griffier van den Raad van Justitie t e Padang ddo. 13 Maart 1893, tegen de uitgifte eener tweede grosse der acte van obligatie, den 23en November 1874 sub No. 20 verleden voor den destijds te Padang resideerenden Notaris F. D. Chandon, en dat de thans appellante zoomede de 2e. en 3e. geintimeerden die vordering niet-ontvankelijk achten, op grond dat niet overeenkomstig het voorschrift van artikel 856 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering aan alle belanghebbende partijen bevel is gedaan, om bij de afgifte dier tweede grosse tegenwoordig te zijn;