is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdplaats Palembang. breeder omschreven in de acte van eigendom op den 21en October 1872 onder No. 40 voor den Kesident van Palembang verleden, in de registers zal worden doorgehaald.

Machtigt mitsdien de eisehers, thans geïntimeerden, om die doorhaling te doen bewerkstelligen.

Gelast den bewaarder van de minuten der acten van eigendommen en hypotheken te Palembang om, op vertoon van een authentiek afschrift van dit arrest, voormelde hypothecaire inschrijving in de registers door te halen en daarvan aanteekening te doen zoowel op de minute als op de grosse van de voormelde acte van eigendom.

Veroordeelt den gedaagde, thans appellant, in de kosten van het geding, daaronder begrepen die bij 's Kaads vonnis gereserveerd.

CASSATIE.

Zitting van 27 Augustus 1896.

Voorzitter: als voren.

Meerheid van zegels. — Artt. 1, 12 en 23 Stbl. 1885 No. 131. — Inhoud der dagvaarding.

Volgens art. 1 der Zegelordonnantie (Stbl. 1885 No. 131) is de zegelbelasting verschuldigd van alle geschriften, bestemd om bewijs te leveren van handelingen, die daarin vermeld zijn, maar hieruit volgt niet dat, wanneer tusschen tivee of meer personen meer dan eene handeling, al of niet de eene voortvloeiende uit of verband houdende met de andere, in geschrifte geconstateerd ivordt, meer dan eenmaal het uniform zegelrecht van art. 12 dier Ordonnantie zou, verschuldigd zijn, doch teel dat deze personen dan toch steeds dezelfde personen of partijen moeten zijn. Immers het zoude in strijd met een gezonde uitlegging dier Ordonnantie zijn, die tot ongerijmdheden zoude leiden, om personen,