Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde zoude gebleven 7.ijn, maar door omstandigheden, welke tegen zijne eerstgekoesterde verwachtingen streden en Hem tot helderder inzigten bragten, menige wezenlijke verandering had ondergaan, geheel en al af. Ga<ff men na, hoeveel overeenstemming er heerscht tussehen de verklaringen, welke Hij hij het begin, en die, welke Hij aan het einde van zijne openlijke werkzaamheid aflegde nopens het plan, ten grondslag zijner bemoeijingen gelegd, dan getuigt deze overeenstemming tegen alle wankeling, onzekerheid of verandering.

Dat jezus, even als johaskes de Dooper, optrad onder het volk met vermaning tot bekeenng, geeft dan ook geen bewijs, om, gelijk strauss wil, het daarvoor te houden, dat jezus aanvankelijk slechts het werk van johannes had willen voortzetten. Hoe eigenaardig was het toch, dat jezus uitging van het standpunt van johakhes, en zich aan dezen aansloot, om vervolgens door den indruk zijner werken te doen bliiken dat het Godsrijk in Hem nu werkelijk gekomen was. Matth. XII: 28. Luk. XVII: 21.

In den geest van cüristus moet men nogtans liet Godsrijk van twee zijden beschouwen, met opzigt tot het ideale en reële element. Wel moest het Godsrijk eerst ontslaan en zich voortplanten als eene gemeenschap van door denzelfden geest met elkander vereeni«den, bezield met hetzelfde Godsbewuslzijn, welke wch rondom Christus als den Verlosser en Koning verzamelden. Deze gemeenschap (of Gemeente) zoude zich alleen door 't gene uit de gemeenschappelijke openbaring van dezen geest ontsproot, onderscheiden ,au 't gene in het Nieuwe Testament met den naam Tan wereld wordt aangeduid, van den grooten hoop der van God vervreemde menschheid. Terwijl zij, echter

Sluiten