Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zuiver menschelijke, dat Hij tol openbaringsvorm van het goddelijke gemaakt had, wordt aangeduid) geheel in zich moet opnemen, zich geheel van Hem laten doordringen.

Hiermede vervalt dan oók alles, wat strauss gebouwd heeft op de valsche vooronderstelling, dat jezus zich daarom aanvankelijk van deze benaming, zonder nadere bepaling of voornaamwoord, zoude bediend hebben, om daardoor, even als johannes de Dooper, cenen anderen , die komen zoude, als den Messias aan te duiden.

Gelijk jezus nn aan die benaming eenen dieperen zin hechtte, zoo ook aan die van Zoon van God. Het bewijst niets ten nadeele van hel Evangelie van johakses , dat deze inzonderheid op deze benaming druktj met groot onregt wil men daaruit lot deszelfs Alexandrijnsch-Joodschen oorsprong besluiten. Immers doet hij het zuiver menschelijke in het leven van jezus mei dezelfde onpartijdigheid uitkomen, wat hij, met opzet verdichtende ter verheerlijking van jezus , wel achterwege gelalen zoude hebben. De gezegden bij johamves worden ook niel weinig gesteund door verklaringen, als wij Maith. XI: 27. XXII: 41, ei» vooral Matlh. VIII: 5, lezen. — Dit laatste verhaal, hclwelk zulke onnabootsbare trekken van geschiedkundige waarheid behelst, stelt ons in den Heidenschen hoofdman een' man voor, die jezus voor een hooger dan aardsch wezen hield. En zoude jezus, die steeds de eer, welke uit dwaalbegrippen Hem werd toegezwaaid, afwees, (Luk. XI: 27. XIX: 19) den hoofdman ook niet te regl gewezen hebben, in plaats van hem te prijzen, zoo als Hij deed, indien die man te hooge gedachten van Hem koesterde?

Hoewel ik reeds veel heb aangehaald, moet ik

Sluiten