Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier levert eenc zielkundige beschouwing der Apostelen een voldingend bewijs. Ware Christus na zijne opstanding weder gestorven, welk een nieuwe schok dan voor hun geloof! Hij zoude hun dan weder een gewoon mensch hebben toegeschenen, in wieri zij den Messias niet konden erkennen.

Zoo laat zich van de hemelvaart hetzelfde zeggen als van zijne bovennatuurlijke verwekking. In beide opzigten wordt de daadzaak door de gemeenschappelijke overtuiging der Apostelen en door het verband van het Christelijk bewustzijn voorondersteld, schoon zij het bijzonder daadzakelijke niet opzettelijk vermelden. En zoo komt het begin van jezus verschijning op aarde, "met zijn vertrek van dezelve overeen.

Dat het mij aan stof tot aanmerkingen en uitweidingen niet ontbreken kan, na het werk aldus te hebben doorloopen, zult gij, lieve Vriend! gaarne gelooven; iets anders is het, of het wel noodig zal zijn. Indien dit verslag toch eenigzins beantwoordt aan het doel, hetwelk ik mij daarbij voorstelde, dan moet gij nu zelf de slotsom kunnen opmaken, in hoeverre de Godgeleerde Letterkunde, en inzonderheid de Apologetiek , bij dit werk gewonnen hebbe. Met weinige woorden wil ik u nog mededeelen, wat er mij van dunkt.

Indien men ecnen Schrijver regt zal laten wedervaren, dient men datgene, wat hij geschreven heeft, naauwkeurig tc toetsen aan hetgeen hij heeft willen

Sluiten