Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slerk , en niet te sterk , ingenomen zijn met luther , en een' calvyn genoegzaam voorbijzien? De reden is, dat luther, 't geen hij gedaan heeft, in populaire geschriften heeft uiteengezet, en over vele zaken meer heeft geschreven, dan er in gehandeld; terwijl calvyn wel vele geleerde werken heeft opgesteld, maar nog veel meer heeft gehandeld zonder er over te spreken. Maar daarenboven: Luther brak een groot gebouw af, 't welk een gedruisch maakte, dat door Europa klonk, terwijl calvyn in stiller werkzaamheid den hechten grondslag voor een' nieuwen bouw legde. Luther is gelijk aan den Noord -Amerikaanschen Volkplanter, die van een woud der Oudheid en een vuil moeras een' vruchtbaren bouwgrond wil maken; doch niet meer kan doen, dan het woud kappen en afbranden, en het moeras door een groot kanaal afleiden. Nu komt zijn opvolger, kiest voor elk zaad den geschikten akker, ploegt en egt en zaait, roeit de talloos overgeblevene boomwortels uit, bouwt woningen en schuren, en voltooit zijns voorgangers werk. Beide hebben het heerlijk plan volbragt, en waren beide getrouw en vlijtig, zoo verdienen beide de eerekroon. Maar de wereld, die altijd op het uiterlijk-groote en schoone den meeslen prijs stelt, zal groot onderscheid maken. Die eerste zal haar man zijn; want de mceijelijkheid , aan zijn werk verbonden, kan ook op een' afstand en met een' vlugtigen blik bemerkt worden. Het moeijelijke, in de stille werkzaamheid van den tweeden gelegen, ontgaat het oppervlakkige oog, en zelfs den wel scherper toezienden beschouwer, maar die geene ondervinding heeft van de zwarigheden aan zulk eene geruischlooze, telkens van nieuws noodige cn langzaam vorderende werkzaamheid eigen.

1839. 28

Sluiten