Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat plato aan hel geweien toeschrijft, hetwelk voor onze dagen de voornaamste verdienste is van zijne wijsgeerte; maar hoewel wij van hetgeen hij, en na hem aristoteles nog juisler, voor hnnnen tijd gedaan hebben, Ier schifting eu in orde brenging van onderscheidene vakken van wetenschap, de vruchten hebben geplukt, is het juist iu onze wijsgeerige zedekunde, dat nog steeds de geest van plato ontbreekt. Hij ontwikkelde wel niet de onderscheidene pligten, maar hij zette eenen edelen standaard van beweegredenen en voorstellingen , en wij mogen het eenen geleerde van onzen tijd nazeggen, dat er, niettegenstaande eenige buitensporigheden in plato's Republiek, vele trekken zijn, die dezelve waardig maken om als eene sterk prekende voorproeve van eenen Christelijken Staat beschouwd te worden. Ja, wij mogen er bijvoegen, dat het altijd onze meening was, dat plato in zijne onafscheidelijke vereeniging van het goede en schoone, van hetgeen regt en hetgeen bevallig en edel is, hoewel nog onvolmaakt, het karakter van ceu waarlijk beschaafd Christen (3) voor zijnen geest had.

Het hoofdvoorwerp van plato is in de daad de veredeling van het menschelijk geslacht. Dit is zijn onderscheidend kenmerk; een kenmerk van het hoogste belang. Schleiermacher toch, in zijn overzigt van alle de stelsels van wijsgeerige zedekunde, zegt ons, dat zij allen kunnen gebragt worden tot twee voorname, namelijk stelsels van volmaking en stelsels van geluk, of zulke die de zelfvolmaking van het handelend individu, en zulke die als het cenig doel

(3) In het Engelseh staat Christian gentleman, eene eigenaardige uitdrukking, die geene volkomen \ei taling toelaat.

Sluiten