Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

VERHANDELINGEN en GEDACHTEN.

a. kutgers van der loeff , Over het verschil tusschen de Mozaïsche offeranden en het offer door Jezus gebragt , volgens den Schrijver van den Brief aan de Hebreen bl. 229.

j. j. met7.lar , Voorstelling van hetgeen hij Jezus Christus het eeuwige leven beteekent » 280.

j. f. van oordt, j. w. zoon, Het Evangelie , dat tot zondaren komt, gegrond in de natuur van God en overeenkomende met de natuur des menschen. Gedachten over 1 Joh. I: 9 . . . . » 319.

l. g. pareau , De aard der Christelijke hemelscligezindheid opgehelderd door de voorstelling , dat de Christelijke Gemeente is eene Kolonie des hemelschen Vaderlands » 342.

BEOORDEELINGEN en BERIGTEN.

f^erslag van het werk: Das Lehen Jesu Christi in seinem geschichtlichen Zusammenhange und seiner geschichtlichen Entwickelung, dargestellt von Dr. August Neander bl. 361.

Invloed van Calvyn op de ontwikkeling

der Hervorming » 426.

Hoe moet men andersdenkenden beoordeelen ? » 433.

Vereeniging van Kerk en Staat 455.

Iets over Zedeleer en haar waar beginsel . » 441.

m

Sluiten