Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefenend komen over Jeruzalem, zegt: »Gelijk de bliksem uitgaat van het Oosten, en schijnt lol het Westen, alzoo zal de toekomst des Zoons des menschen wezen."

Wij zouden hier ons onderzoek kunnen eindigen. Immers de vraag, die wij ons voorstelden, is beantwoord , en naar ons licht hebben wij getoond , hoe het komen van onzen Heiland, zoowel wat de onderscheidene beteekenissen, als wat de algemeene grondvoorstelling van hetzelve betreft, moet opgevat worden. De gevolgen inlusschcn, die hieruit voorvloeijen of die er mede in verband staan, komen ons te belangrijk voor, dan dal wij ons zouden kunnen weerhouden , van dezelve nog kortelijk aan le wijzen. Moge deze aanwijzing ons dus laatstelijk in het derde deel van ons onderzoek bezig houden.

III.

De gevolgen, die uit het behandelde voortvloeijen, en waarbij wij ons nader bepalen zullen, hebben op een hoogst gewigtig onderwerp, op ons geloof in jezus namelijk, betrekking, en verspreiden over hetzelve een allerbelangrijkst, voor dezen en genen misschien geheel nieuw licht (58). Op eene onmiskenbare wijze

(58) De vrienden van van alphen weten echter, lioe onder anderen deze echt-Christelijke Denker en Dichter er van doordrongen was; terwijl nog anderen deze zienswijze kunnen hebben gehad, zonder haar in geschriften te openbaren. Na het ter perse leggen dezei; Verhandeling werd nnj door een' mijner vrienden ter lezing gegeven, hetgeen Profr. heringa reeds voor vele jaren omtrent deze

Sluiten