is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds wederkomende hoofdtrekken in 't licht te stellen , dan door alle groole en kleine trekken naauwkeurig te verzamelen en te rangschikken; even gelijk men het karakter van een' mensch beter kent uit enkele, maar geheel eigenaardige bijzonderheden, dan uit eene optelling van al 's mans deugden en gaven. Het zullen dus ook slechts weinige, maar groole trekken zijn van Gods wezen, bij paulus telkens weder vermeld, waaruit wij paulus voorstelling van dat wezen wenschen te doen kennen.

Vooraf zij nog met een woord vermeld, w at het hier beteekene, dat God in Jezus Christus zich openbaart. ]Na al wat vroeger daarover in dit Tijdschrift is te berde gebragl, is het genoeg hier te herinneren, dat paulus zich nimmer beroept op de leer van jezus, door welke Hij God heeft geopenbaard, maar altijd op Jezus zeiven, in wien God is geopenbaard. In Jezus nu is God op velerlei wijze volgens paulus openbaar en kenbaar, vooral in de zending, in den dood, in de opstanding en in de verheerlijking van jezusj en dit laatste niet alleen in dezen zin genomen, dat God zich heeft geopenbaard in deze daad, dat Hij jezus verheerlijkte, maar ook geopenbaard in den verheerlykten toestand van jezus , en in het werk , 'l welk de verheerlijkte Koning des Godsrijks van Godswege ook aan zijne onderdanen op aarde blijft doen.

Vragen wij nu , wat, volgens paulus , God omtrent zich zeiven in jezus ciiristus openbare, dan vestig ik in de eerste plaats den blik op

Gods liefde.

Niets vermeldt paulus meermalen als omtrent God