Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing van dit vraagstuk (20), hetwelk door het gelijksoortig voorbeeld van de vervolgingen door de evenzeer [lofwaardige Kekers trajanus en diocletiakus niet opgelost, maar dubbeld belangrijk en der geheele oplossing overvvaardig gemaakt wordt, had aanleiding kunnen geven om te doen zien, hoezeer alle vóórChristelijke godsdienstvormen ook door de beste en deugdzaamste burgers en Vorsten als bestanddeelen van den burgerstaat werden beschouwd en daarom ook met uiterlijke magt en wapenen werden gehandhaafd, terwijl het Christendom eerst eenc godsvrucht, zedelijkheid en liefde heeft leeren kennen en beoefenen, die, gelijk zij boven alle aardsche beperking verheven zijn, zoo ook alleen door de geestelijke wapenen en de hemelsche magt der waarheid, heiligheid en liefde kan en moet worden gehandhaafd.

Het zou hier de plaats zijn, om van de twee te Leiden verdedigde Doctorale Dissertaties over den hoogstbelangrijkcn Kerkvader augustinus te spreken, de eene van den Heer a. roux (Bissertatio de Aurelio Augustino, adversario Bonatislarum; Lugd. Bat. 18Ü8), de andere van den Heer v. c. j. van goeks (Disputatie/ de Aurelio Augustino apologeta secundum libros de civitate Bei. Amstel. 1838). Doch wij hopen van dezelve eerlang een afzonderlijk verslag den Lezeren van dit Tijdschrift te kunnen aanbieden, en blijven dus thans bij dezelve niet opzettelijk staan.

Het is eene niet onaardige keuze van onderwerp, waardoor de Heer h. geule , die aan het hoofd staat

(20) Door gibbon , Iiistory of ihe declinc and full of tlie Roman empire, chap. X, is zij gelukkig voorbereid, doch deze klassieke Schrijver wordt, wegens zijne denkbeelden omtrent het Christendom, door Godgeleerden te veel verwaarloosd.

Sluiten