Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeten Levensberigt van den Kardinaal willem vau ehkevoort, den vertrouwden vriend van Paus adriaan, is gewis eene schoone bijdrage tot het te regt door den Hoogl. beweerde (p, 125), dat Nederland, reeds voor de Hervorming, in de XV° en XVI* eeuw, voor Europa hoogst belangrijk was, om de groole en verdienstelijke mannen , die het aan de Europesche beschaving of aan de Roomsche Kerk leverde. Door zijne braafheid , zedigheid en menschlievendheid is de Nederlandsche Kardinaal, ook in tegenstelling tegen de Ilaliaansche, beroemd en geacht geworden. Het door den Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid, holtius, aan de toelichting van 's mans Testament, besteedde werk is ons een verblijdend teeken, hoe het ook thans in ons Vaderland niet ontbreekt aan die vriendschappelijke zamenwerking van Geleerden in de verschillendste vakken, die de ware geleerdheid even zeer tot sieraad als tot nut is. — Wat ons door den Hoogl. wf.ijers met even veel geleerdheid als naauwkeurigheid is medegedeeld omtrent den beroemden beoefenaar der Ethiopische letterkunde en geschiedenis , job ludolf , behalve dat het voor de kennis van dezen Geleerde zoowel als ook van Abyssinie zelf hoogst belangrijk is, strekt almede tot lof van dat oude Nederland, in hetwelk, ook wanneer Engeland destyds bekrompen was, de pogingen van alle Geleerden, lot bevordering van letterkundige en Christelijke bedoelingen, steeds ruimschoots werden bevorderd (zie p. 445). — Ook, om nu van de kleinere stukken niet te gewagen, de naauwkeurige geschiedkundige opgaven van den Middelburgschen Pred'. borsius en van den Hoogl. kist omtrent de Formulieren van eenigheid in de Nederl. Herv. Kerk hebben wij met dank ontvangen. Door het werk des

Sluiten