Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Avnocnus epipiianes cn mattatiiias tegenwerking alleen de Godsdienstige cn zedelijke vrijheid beoogden, het kon niet anders, daar der Joden Godsvereering naauw met hun zelfstandig volksbestaan zamenhing, of dit moest zich ook lol den burgerstaat uitstrekken. Verloren de Joden wat hun van alle andere natieën onderscheidde, hel Godsdienstig kenmerkende, allengs zouden ze gelijk worden aan andere volkeren en één met dat volk, aan 't welk zij schatpligtig waren. Mattathias cn zijne zonen moglen hierom ook, strijdende voor het herstel der voorvaderlijke Godsdienst, niet rusten, eer het juk van vreemde dwinglandij geheel was afgeschud. En hun arbeid had een goed einde; onder simon werd de burgerlijke vrijheid en onafhankelijkheid van den Israëlitischen Staal gevestigd, erkend en wel nu en dan nog, maar immer vruchteloos, bestreden door hen, die dongen naar den Syrischen kroon.

Merkwaardig is deze gesteldheid van zaken in Israëls Burgerstaat. Was deze nog nooit zoo na aan den ondergang geweest, de natie had na de baIHngsehap hare zelfstandigheid nog nimmer zoo herkregen als thans. Er bleef niettemin veel le wenschcn overig; nog moest men geruimen lijd onderhandelen met de Syrische Koningen; nog bleef men gestadig in aanraking met vreemden cn mocsl mei de Romeinen in vriendschap cn bondgenootschap treden; welk laatsle vooral noodlottig, hoogst verderfelijk was en meer cn meer werd voor den Israëlielischen Burgerstaat. — Opmerkelijk is vooral de nieuwe vorm van regering, dien Israëls Burgerstaat onder simon bekwam, de lloogcpriesterlijkforstelijke. Was in overoude tijden de Koning wel eens tevens de Iloogcprieslcr zijns volks: mozes had het niet gewild, immers hij had de vereeniging dier beide hooge waardigheden noch bevolen, noch bc-

Sluiten