Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe niet medewerken de onverdragelijke hoogmoed der Phariseën, liet snood gedrag van de eersten in Slaat en Kerk, de listen eu kuiperijen, die men alom in 't werk stelde ?

Zietdaar de nadeelen, voortgevloeid uit het gebeurde in 't Makkabeeuwsche tijdvak, korlelijk geschetst. Het eene staat er meer, hel andere minder mede in verhand ; niet te ontkennen echter valt het, dat al hel opgenoemde minder goede zich heeft ontwikkeld uit — of is bevestigd door heigeen onder en na de Makkabeeuwsche helden heeft plaats gevonden. Maar wij verblijden ons, dal ook v. bemmelen in die nadeelige gevolgen het goede niet voorbyziel. Zijne woorden (LI. 177) maken wij gaarne lot de onze: »Bij alle deze nadeelen, die door de ingeslopene verbastering ontstonden, zal men echter, wanneer men zich de geheele uilkomst van dit tijdvak voor oogen stelt, een blijvend voordeel ontdekken, namelijk dat de kennis en betrachting der zuivere Godsdienstige beginselen bij velen is bewaard gebleven; dat de zedelijke kracht veelzins ontwikkeld is en ten goede gewerkt heeft; en dat onder al het verval, dat er in het latere gedeelte heerschend werd, nogtans hier en daar ook het verlangen naar iets beters en edelers opgewekt, en de behoefte en begeerle naar eene hervorming in leer en zeden hoe langer hoe meer gevoeld werd cn tot belere tijden allengs voorbereidde." Men zie dit laatste vooral niet voorbij! Duidelijk komt hel uit in dat zoeken naar, zelfs in dat twisten over heigeen waarheid is. Zag men dal zoeken en twisten vroeger zoo? — Vergete men toch ook niet op te merken, wat wij bij v. bemmelen nog niel vonden, dat indien ook al groote verdeeldheid heerscht, en partijen woeden legen par-

Sluiten