Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd de schoonste, treffendste en meest gelijkende printafbeeldingen, lervrijl ons desniettemin door gesprokene of geschrevene woorden moet geopenbaard worden , wat 7.ij aanduiden. Wij willen voor een oogenblik deze vergelijking eens laten gelden, omdat zij, hoe veel of hoe weinig overigens Gods openbaring in christus, zoo als dezelve ons in de Evangelische Schriften wordt voorgesteld en wij volgens dezelve haar erkennen, met eene printafbeelding moge overeenkomen, inderdaad veel tot opheldering dienen kan. Stellen wij ons eenen schilder voor, die zijne denkbeelden afmaalt op het doek of papier; die, naar het leven, ons de natuur, of de hartstogten en het bedrijf der menschen heeft voorgesteld. Nemen wij b. v. een' hogarth , die in het laatste zulk een meester was, en ons doet zien niet alleen een enkel bedrijf der menschen, maar hun geheel leven, en niet alleen hun uitwendig leven, maar zelfs daardoor hunne innerlijke gesteldheid, zich uitwendig openbarende. Wij erkennen gaarne, eene eerste oppervlakkige beschouwing doet ons nog weinig daarvan zien; naauwkeurig moeten wij opmerken en onderscheiden, en dan nog behoort er een zeer geoefend oog toe, om niet hier en daar veel van de fijnste trekken voorbij le zien. Willen wij er regt genot van hebben, dan zullen wij dankbaar zijn, wanneer wij ze mogen beschouwen met eenen kenner, die weet, wat alles beteekene, die, ingedrongen in den geest des schilders, gevoelt wat deze wilde uitdrukken, die het stuk bestudeerd heeft, en ons leert, hoe wij het beschouwen, op welke bijzonderheden wij letten moeten. Nog beter, indien de kunstenaar zelf zich leenen wil om ons in zijn werk en in zijnen geest tot wegwijzer te strekken. Bij gebreke van het een en ander is ons

Sluiten