Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie, l»ij de verkondiging van cnRisTus en de openbaring Gods in Ilem, de oogen des geesles le openen, opdal zy zouden zien, wat God openbaarde, dit uit te leggen, dit den menschen le doen verstaan. Zoo spreekt paulus zelf van zijne roeping en bestemming. »God," zegt hij, » die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zoude schijnen is degene, die in onze harten geschenen 'heeft ter verlichting in de kennis der heerlykheid Gods, in het aangezigl van jezus Christus" (26). Hem was het gegeven, » om onder de Heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, en allen in het licht te stellen, welke de gemeenschap der (nu geopenbaarde) verborgenheid zij, welke eeuwen lang verborgen was in God, die alles le voorschijn riep in Christus, opdat nu door de Gemeente bekend gemaakt worde den overheden en magten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods" (27).

(26) 2 Cor, IV: 0. ïïunne prediking was r.iiRisius jezïs , de lieer, verg. vs. 5; maar, zelve door God verlicht, lichteden zij nu anderen voor, om hun de heerlijkheid Gods, die in curistus gezien wordt, te doen kennen.

(27) Eph. II: 8—10. ^tariaaiy hetwelk eigenlijk is voorlichten, ten licht zijn, hebben wij om het volgende welke zij enz. met in het licht stellen overgezet. De korte, min of meer elliptische uitdrukking des Apostels , maakt de overzetting cenigzins moeijelijk, maar de zin is duidelijk, llij lichtte anderen voor tot regt verstand van Christus , wien hij in zijnen onmetclijken rijkdom verkondigde. Onze overzetters hebben getoond dit te gevoelen, door achter verlichten in te vullen, dat zij mogen verstaan. Hetgeen voorts omtrent deze heerlijke plaats nog aan te merken zijn zoude, moeten wij thans, als minder tot ons onderwerp belioorende, voorbijgaan. Omtrent dit geheele onderwerp mogen wij echter niet onopgemerkt laten, dat er nog op ecne andere wijze, dan door aanwijzing der openbaring, kan en moet gewerkt worden om die den mensch te doen verstaan, namelijk op den mensch

Sluiten