Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog niet dien invloed gehad hebben, dien het had moeien hebben, geen Godgeleerde, welke dien naam verdient, kan er onbekend mede zijn; en ook zij, die het in de Christelijke Dogmatiek geheel voorbijzien, merken het soms, waar zij alleen uitleggen, op, of gebruiken , ook in hunne leerredenen voor hel volk , onwillekeurig uitdrukkingen , die alleen daarin hunnen grond hebben en bewijzen , dat de eenvoudigheid en klaarblijkelijkheid der zake haar soms over het voorafgevormde slelsel zegepralen doet.

Waarlijk, dat is niet te verwonderen; het ligt in den aard der zake, het kan niet anders , ten zij men de heilige mannen Gods beneden andere menschen ver verlagen en lot ziellooze werktuigen maken wil, aan welke alle eigene vrije werkzaamheid, het edelste dal de mensch van zijnen Schepper ontving, ontbreekt.

liet intusschcn niet bevreemdend , dat zelfs in een wetenschappelijk geschrift , ons als iets nieuws, aan onze zienswijze eigens en hoogst gevaarlijks wordt voorgeworpen, hetgeen door eenen in ons Vaderland, wegens zijne naauwkeurige kennis en wijze behoedzaamheid, te regt algemeen hooggeachten Godgeleerde, zonder eenig opzigt tot onze onderscheidende voorstelling van openbaring en leer, welke in die verhandeling geenszins voorkomt, reeds voor bijna vijfentwintig jaren , zoo rond en krachtig gezegd is? Maar wat zullen wij zeggen? ... Die heerlijke verhandeling is, ja, in haren tijd gelezen, ook geroemd, maar door velen of niet begrepen of spoedig vergeten. Althans een stuk, waarvan men met reden eene hoogstbelangrijke uitwerking mogt , verwachten , is in ons Vaderland op de Dogmatiek nagenoeg zonder invloed gebleven ; en heeft zelfs op de Uitlegkunde, waartoe zij in de eerste plaats behoorde, geen' genoegzamen invloed gehad; of ware het ] anders mogelijk, dat de zielkundige (psychologische) uitlegging, door velen zoo niet als iets vreemds beschouwd, ja veroordeeld, ten minste in de verklaring der II. Schrift , of niet genoeg behartigd , of zelfs geheel verzuimd kon worden ? — Over deze zaak kan men ook nog veel goeds vinden in de verhandeling van e. j. biest lohgion. De di- j ccntibus scribcntibustjue, speciatim in N. F. occurrentibus, suo convenienttr ingenio interpret and ü, Gron. 1838.

Sluiten