is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hun gebrek aan vordering in de kennis der waarLeid voorwerpt. » Gij hebtdus spreekt hij, » wederom noodig, dat men u leere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; gij zijt zulken , die melk behoeven en niet vaste spijze (76)."

Maar wat behoeven wij meer uitspraken ? Pau~ lus , rekenschap gevende van zijn Evangeliebediening, rekent het zich als een bewijs van zijnen ijver toe, dat hij zich naar aller vatbaarheid en behoefte geschikt heeft. De plaats is te duidelijk en te belangrijk tevens, om dezelve niet geheel over te nemen. » Daar ik van allen vrij was," dus schrijft hij, » heb ik mij aan allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zoude winnen. Ik ben den Joden geworden als een Jood , opdat ik de Joden winnen zoude; dengenen, die onder eene wet zijn, als zelf onder eene wet zijnde, opdat ik degene, die onder eene wet zijn, winnen zou; dengenen, die zonder wet zijn, als zelf zonder wet zijnde, opdat ik degene, die zonder wet zijn, winnen zoude. Ik ben geworden als een zwakke ouder de zwakken , om de zwakken te winnen ; allen ben ik alles geworden , opdat ik althans eenigen behouden zoude (77)." Bij zulk eene verklaring van denzelfden Apostel, die het zegt, dal hij christüs verkondigt, vermanende een' iegelijken mensch en kerende een' iegelijken mensch in alle wijsheid, zal er wel niemand zijn, die hem, en met hem ook zijnen mede-Apostelen, den lof zal weigeren, dat hun onderwijs een geschikt onderwijs voor hunne leerlingen, dat

(76) Hein-, V: 11 en 12; in de twee volgende verzen wordt het op dezelfde wijze voortgezet.

(77) I Cor. IX : 10—22.