Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

is Htitii do verschillende vatbaarheid en behoefte van hen, aan «elke lij het geven, gewijzigd was.

Ziedaar de beide hoofdzaken, waarop wij hier te letten hebben, genoegzaam ontwikkeld en bewezen. Hetgeen wij ten derde er nog moeten bijvoegen is niet anders dan een gevolg daarvan, het is de natuurlijke slotsom van deze onze beschouwingen. Namelijk , dat diensvolgens de leer van jezus en de Apostelen en verschillend is en eigenlijk voor hunnen tijd.

Zou er iemand aan het eerste kunnen twijfelen? Of wanneer de aanwijzing der openbaring (de leer) der verschillende Apostelen gewijzigd is naar de eigendommelijkheid van hen die ze gaven, en evenzeer die aanwijzing zoowel bij jezus als bij zijne Gezanten, gewijzigd naar de vatbaarheid en behoefte van hen aan welke dezelve gegeven werd , vloeit daaruit niet van zelf tweeërlei verschil voort , zoo tusschen de leer van onderscheidenen , als ook van denzelfden , naar gelang van hen die onderwezen worden? Maar het is echter niet onnoodig het opzettelijk op te merken, omdat hel, hoe duidelijk en zeker ook, maar al te veel wordt voorbij gezien. Hel laatste, dat de leer van jezus en de Apostelen verschillend is, naar mate van de verschillende menschen, welke zij onderwezen , wordt misschien minder betwijfeld, en wij hebben daarvan, bij het aantoonen van de zaak, reeds zoo vele proeven gegeven, dat wij alleen herhalen zouden , indien wij het op nieuw wilden aantoonen. Maar ook het eerste is niet minder waar en zeker. Daar is verschil, liet kan niet anders zijn, tusschen de leer van jezus zelven, van Hem, die de geheele openbaring Gods omvatte, en die van zijne Leerlingen en Gezan-

Sluiten