Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten , welke elk naar hunne eigendommelijkheid de openbaring Gods in Christus opvatleden. Het kan daardoor niet anders, of de eerste moet in zoo ver veelzijdiger en vollediger zijn dan de laatste. Evenzoo kan het niet anders of er is verschil tusschen de leer van elk der Apostelen onderling. Of wie zal het betwijfelen na hetgeen wij van den invloed hunner eigendommelijkheid beschouwd hebben ? Wat zeg ik ? wie kan lezen hetgeen elk hunner sprak of schreef, zonder het zelf gewaar te worden? Maakt niet elk als van zelf hier onderscheid? Er is maar één Evangelie , er is maar ééne openbaring Gods in ciiristus ; en echter spreekt men van eene leer van jezus , eene leer van paulus , eene leer van jacobus , van petrus , van johannes , welke ieder op zich zelve kunnen en moeten beschouwd, en van uit hun eigen standpunt en hunne eigene beginselen ontwikkeld worden , indien wij dezelve regt in hunnen geest willen verstaan en gebruiken. Wij ontkennen niet, dat wij ook veel overeenkomst vinden; of kan dat anders bij menschen uit denzelfden lijd en hetzelfde volk, bij hen vooral, die elk op hunne wijze en in hunne male bezield waren en bestuurd werden door denzelfden geest der waarheid? kan het vooral anders daar aan een' iegelijk hunner dezelfde openbaring gemeen was en allen hetzelfde Evangelie predikten ? In het bijzonder is er overeenkomst tusschen de leer van jezus , die de openbaring van alle zijden kende , en die zijde der openbaring, welke elk zijner Gezanten in het licht stelde en ontwikkelde. In zoo ver kan soms het eene ook uit het andere opgehelderd en verklaard worden. Doch niet ophelderen, verwarren is het, wanneer men op het onderscheid niet let en de leer van verschillenden niet als verschillend aanmerkt. Men moge met eene

Sluiten