Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook het onderwijs van jezus en de Apostelen voor alle tijden van onschatbare waardij en van het meeste gezag, namelijk tot het regt verstand en de ware aanwending van het Evangelie.

Het is te regt opgemerkt, en wij hebben het in deze verhandeling mede reeds gedaan (00), dat ook bij de openbaring Gods, aanwijzing, onderwijs noodig is, opdat de menschen die openbaring aanschouwen en verstaan mogen. Zonder dat gaan zij die ligt onopgemerkt voorbij , of zien er althans dat niet in, wat zij er het meest in zien moesten. Wij zien het omtrent de algemeene openbaring in de natuur. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt zijner handen werk; het is eene slem, die overal op de wereld bij alle volkeren gehoord wordt • en evenwel duizenden zijn er geweest en zijn er nog, die, bij gebrek aan onderwijs, niet opmerken, of door verkeerde leere zich valsche voorstellingen van den nooit vol prezenen Schepper maken. Waarlijk niet anders , ja veel meer zou dat alzoo geweest zijn , met de bijzondere openbaring Gods in jezus chhistus. Wij hebben het reeds opgemerkt , Hij was in de wereld, en de wereld kende Hem niet. Bij deze bijzondere openbaring behoorde ook bijzonder onderwijs, dat de menschen zien en verstaan deed. Daarom is het niet alleen voor den tijd van jezus zeiven en van zijne Apostelen, maar voor alle tijden ook, zoo belangrijk, ja wij zouden bijna zeg-

zuivere bron, waaruit wij de kennis van het Evangelie, en in soo ver ook die der Goddelijke waarheid in chbistus putten moesten. (90) Zie o. a. bl, 763 en 764.

Sluiten