Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkingen over de Kerkhervorming, door f. v. reinhard , gevolgd naar zijne Leerredenen, op 't welk in 1838 een vervolg kwam, onder den titel, De waarde van de Kerkhervorming der zestiende eeuw , in eenige overdenkingen godsdienstig beschouwd, door wijlen Dr. f. v. reinhaed, beide door den werkzamen Predikant w. n. muktiwg bezorgd. Dit tweede boek nu over dezelfde zaak is ter aangehaalder plaatse door ons als een tweede druk van hetzelfde boek voorgesteld , door eene vergissing, welke men ons bij de niet geringe moeijelijkheid, om deze Overzigten in orde te brengen, ten goede mag houden. Overigens durven wij beide werkjes vrijmoedig aanbevelen, daar ze een' rijken schat van leering en stichting behelzen en de in onze dagen weder voortgezette hervorming en verbetering der Kerk zeer kunnen bevorderen.

Hel vermelden van deze twee laatste, de geschiedenis der Kerk lot stichting aanwendende boeken brengt ons tot eenige levensbeschrijvingen, die desgelyks voor het groote Christelijke Publiek tot deszelfs opbouwing in geloof, liefde en ijver zijn opgesteld. Het zijn echter slechts vertalingen. De kracht der waarheid gebleken in de bekeering van den Eerw. Th. Scott en De kracht der goddelijke genade noemen wij te zamen, dewijl zij beide, uit het Engelsch vertaald, in 1838 te Amsterdam zyn uitgekomen en beide den naam van den bekenden john kewtow, Schrijver der Cardiphonia , mede op den titel dragen, 't welk voor velen eene aanbeveling zal zijn. Velen zullen echter niet willen ontkennen, dat zij meer ingenomen zyn met verhalen van bekecringen, die in een ruimeren Evangelischen zin hebben plaats gehad,

Sluiten