Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen , dewijl zij nog belangrijker is, als bijdrage tot onzen kerkdijken toestand , dan als voortbrengsel van kanselarbeid. Ook als zoodanig fs het uitstekend. Vooral moet men den man liefkrijgen, die hier spreekt, en het doet uit een helder hoofd en warm hart als zulk een, welke de verzoekingen in groot aantal heeft verdragen, maar er door beproefd en gelouterd is, en nu, met het ligchaam nog even aan deze, maar naar den geest reeds aan gene zijde des grafs verkeerende, als eene stem uit hoogere en betere oorden tot ons komt. In betrekking tot het kerkelijk leven in ons Vaderland, en met name in de Hervormde kerk aldaar is reeds de tekst allermerkwaardigst. Een vierenzeventigjarig grijsaard gedenkt aan de halve eeuw, welke hij de Gemeente diende , met simeons woord: »Nu laat Gij, Heere! uwen dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien." Dat is niet de gewone taal der ouden van dagen ! Maar het zijn heerlijke voorretjten , welke van kooten gedurende geheel zijn leven uit Gods vaderlijke hand zijn len deel gevallen (bl. 13), die hem deze woorden van simeon ten tekst deden kiezen. Vraagt men welke voorregten? Het zijn die, welke hij in zijn gezin, in zijne Gemeente, in zijn Vaderland met vele andere tijdgenooten mogt genieten. Maar dit onderscheidt hem van zyne meeste tijdgenooten , dat hij vooruitgang, verbetering, toenemende heiliging en volmaking in zijnen leeftijd ziet en ze rond en duidelijk erkent. Voor ons Tydschrift en in deze rubriek is vooral belangrijk, wat hij over den vooruitgang der Godgeleerdheid spreekt bl. 18—21: » In mijnen jeugdigen leeftijd werden onder de leeraren der Hervormde

Sluiten