Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dal ik gaarne de voetstappen van dien voortreffelijke druk, en, al is het dan ook nog zoo zeer in de verte, hem naval ge. Ik spreek dan alleen over van heusde's gelukkige vorming van toekomstige Godgeleerden.

Meermalen hebben wij ons zelve afgevraagd, wat het toch was, dat in van iieusde ons zoo bijzonder aantrok en op eene geheel eigenaardige wijze ons aan hem verbond. Immers wij hadden in onderscheidene, vakken waarlijk geleerde en ook welwillende en hulpvaardige leermeesters, zelfs zeer uitstekende mannen, die niemand meer, dan van iieusde zelf, ons hoog leerde waarderen. Maar bij gelijke voortreffelijkheid had van iieusde iets onderscheidens, iets, dat hem eigen was en hem wel aangeboren scheen. Hij greep onzen geest zoo krachtig aan. Hij drong zoo diep in ons hart. Hij boeide ons zoo, niet slechts aan de letteren en de wetenschap , gelijk anderen mede deden, maar ook aan zich zeiven. Ons gevoel voor hem was 't naast gelijk aan dat der liefde van zonen voor hunnen vader; zoodat wij ook in gewigtige omstandigheden des levens toen en later met hem, even als met onze eigene ouders, raadpleegden en er een vertrouwen bestond tusschen hem en zijne kweekelingen, gelijk tusschen een' vader en zijne zonen.

Wij hebben dit toen ondervonden; later eerst bij nadenken begrepen. — Zijne leiding was geheel ontwikkeling van onzen eigenen geest, vorming van het hart in ons; het was in vollen nadruk vorming en opvoeding, gelijk die van een' vader voor zijne zonen, maar die vrije, die hoogere opvoeding, waardoor een vader zijne zonen in de jongelingschap tot zelf denken, tot zelf

Sluiten