Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het vermogen actief, dan wordt het voorwerp veranderd. Die verandering nu is het doel van het actieve vermogen; het doel echter specifleert. Voor ons volgt dus de specificatie der vermogens uit het soortelijk verschil van voorwerp; voor L. is de specificatie der intelligenties een conclusie uit het ervaringsfeit, dat zijn norma, (die volgens ons slechts het generieke der kenakten aanduidt en dus niet specifieeren kan!) in verschillenden graad aanwezig was voor verschillende groepen van materiaal. Steunend op bovenvermeld beginsel, redeneeren we nu aldus: Zoowel de begrippen als de oordeelen en redeneeringen hebben tot formeel voorwerp: het zijn als zoodanig. Immers we kunnen allerlei soorten van zijn (= dingen) begrijpen, beoordeelen, beredeneeren; hetgeen onmogelijk is, als het formeel objekt het bepaalde, soortelijke zijn was, b.v. het zelfstandige of het menschelijke. Maar in het zijn als zoodanig komen alle dingen overeen. Dus hebben begrippen, oordeel en redeneering steeds hetzelfde formeele voorwerp, dus is er maar één vermogen, dat oordeelt en begrijpt en redeneert.

OUDENBOSCH JOS. WIJNANDS S.J.

V

Dr. Julian Sigmar: Das De schrijver heeft zich Gedachtnis, scine Psy- een veelzijdig doel gechologie und Didaktik. ^ ^ ^ handboek. Ferdinand Scnoningh.

Paderbom 1924. Vooreerstwilhijeensa-

menvatting geven over den stand van het phychologisch geheugenonderzoek. Verder een kritische beoordeeling der resultaten en der onderzoekingsmethoden, om zoo anderen het zelfstandig onderzoek te vergemakkelijken. Ten slotte levert Sigmar een zelfstandige proeve eener didaktiek van het geheugen. In dit drievoudig opzicht is voortreffelijk werk geleverd en vooral voor zijn samenvatting der geheugenresultaten mag men den schrijver dankbaar zijn. Hiermede wil ik niet zeggen, dat gemakkelijke lectuur geboden is. Men moet al heel wat deskundig zijn, om alles naar waarde te schatten en....

te verstaan. Maar voor een geschoolde is het een allernuttigst werk. Eén zaak heeft mij erg verwonderd. Waarom spreekt de schrijver zoo weinig over de opmerkzaamheid in verband met het geheugen, terwijl hij zelf toch de stelling huldigt, dat overal waar ernstige leerzucht aanwezig is sterke aandachtsspanning optreedt. Wat ik ook niet deelen kan met den schrijver, is zijn te groote vereering voor de psychologie van Kaffka. Zeer veel goeds heeft hij er aan ontleend, maar het gebrekkige wordt nauwelijks aangevoeld.

OUDENBOSCH G. LAMERS S.J.

V

Door huiselijke tot maat' In zeven kernachtige schappelijke opvoeding, körte hoofdstukjes — door P^ Constantinus H Kind _ Moeder O. C. N. V. Lecturis

Eindhoven f 0.60. en kind - Twee be'

ginselen — Bovennatuurlijk gemeenschapsgevoel — Twee moderne stelsels — Persoon, gezin en staat — Huisgezin en school — stelt de schrijver, die ons meer lectuur in deze richting verschafte ,,het paedagogisch werk der ouders en opvoeders vooral der moeder in 't heerlijkste licht, waarin tevens de weerlegging is opgesloten der bezwaren van het ultra-feminisme". Een heerlijk boekje voor elke jonge moeder. Voor de minder-ontwikkelden ware eenvoudiger taal gewenscht en fransche citaten vertaald.

V

De psychotechniek der De schrijver, voordien beroepskeuze. Dr. J. L. assjstent aan het Dr. Prak, psycholoog aan de D Bos_instituut te Gr0Philipsfabneken, J. B.

Wolters, Groningen, nin9en' in welker func'

f 4.50. tie hij met den Directeur

Dr. Brugmans eenige brochures deed verschijnen in de serie „Mededeelingen" van bedoeld instituut, zegt in zijn voorwoord: „Dit geschrift bedoelt te zijn voor den leek een inleiding tot en een overzicht van de problemen van beroepskeus en personeelselectie van psychologisch standpunt; voor den vakman een met bewijzen gestaafd betoog

Sluiten