Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS

Congres voor het onderwijs aan de NietLeerplichtige Jeugd: Dit zal worden gehouden op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 April in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. In bespreking komen de volgende onderwerpen: 1. De noodzakelijkheid van het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd. 2. Hoe het behoort ingericht te zijn op het platteland. Hoe in de provincie en groote steden. 4. Het vervolgonderwijs in verband met het leerlingstelsel en het nijverheidsonderwijs. 5. De lichamelijke oefening als onderdeel van het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd. 6. De arbeid der jeugdorganisaties op dit gebied. 7. De nazorg voor de oud-leerlingen van buitengewoon onderwijs. 8. Het onderwijs aan de niet-leerplichtige meisjes. De namen der inleiders(sters) van onderscheiden richting zullen nader worden medegedeeld. Aan alle zijden klinkt het van congressen en pogingen deze een neutraal karakter te geven om daardoor en op die basis alle organisaties, ongeacht hun richting, tot deelname te bewegen.

V

Onder het hoofd „Onderwijs en Opvoeding" bevat de Telegraaf Ochtendblad van 5 Maart het volgende bericht: „Een congres voor Beroepskeuze. Naar wij vernemen zal er binnenkort een congres worden gehouden voor beroepskeuze in navolging van den verleden jaar gehouden R. K. vacantieleergang voor beroepskeuzevoorlichting. De bedoeling is dit congres een strikt neutraal karakter te geven. Als sprekers zullen worden aangezocht de heeren A. H. Gerhard lid der Tweede Kamer, om te spreken over den ethischen kant van de beroepskeuze; voorts de heer E. J. van Det, directeur van het Gem. Bureau voor beroepskeuze te Amsterdam; de heer van Riet, directeur der arbeidsbeurs te Rotterdam; Mevrouw Anna Polak, directrice

Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid te den Haag; Dr. van Wayenburg, leider van het psycho-technisch laboratorium te Amsterdam en prof Revesz van het Nuts-seminarium voor paedagogiek te Amsterdam". Men loopt hier wel heel erg in de gaten met zijn „strikt neutraal karakter" en „de ethische zijde" en ... we zwijgen nog even.

V

In het Volk van 3 Maart komt in het zgn. „populair-wetenschappelijk bijvoegsel" een 4Va kolom-bijdrage voor van dhr. E, J. van Det, Hoofd Gem. Bureau voor Beroepskeuze te Amsterdam over „Arbeidspaedago-

giek". Eén aanhaling slechts: wat naar

mijn meening het socialistische ideaal van menschzijn en algemeene menschvorming is. Wij bedoelen er mede den actief aan het produktieproces, uitvoerend en mederegelend deelnemenden, den tot eigen persoonlijkheid gevormden aan alle genietingen van kunst en beschaving, aan alle regelingen der levensgemeenschap medewerkenden, lichamelijk en geestelijk ontwikkelden mensch . Welk een paedagogie! Welk een neutraliteit! En dan rommelt het van samenwerkende pogingen, „even algemeen en voor ieder van welke richting ook" ! 11

V

B. en W. van Arnhem stellen voor: om voorloopig voor den tijd van een jaar, van 1 Maart 1925 af, te belasten met de functie van directeur van het bureau voor beroepskeuze dhr. Meijners, tevens directeur arbeidsbeurs, tegen een belooning van f250,' per jaar. "

¥

Sluiten