Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigen leider van school, patronaat, vakbeweging, arbeidsbeurs en dergelijke. Voor hen, die iets voor jeugdvorming voelen, lijkt het ons onmisbaar".

Nieuw Nederland: „Een tijdschrift, dat geen ouders of opvoeders of ambtenaren aan sociale instellingen mogen missen". Het Katholieke Schoolblad: De redacteur Frans Wisse driestart: „Nu het veelomvattende vraagstuk der Beroepskeuze allerwege meer en meer de belangstelling wekt, komt dit katholieke maandblad in een waarlik gevoelde behoefte voorzien. De namen der redaktieleden staan er borg voor, dat de inhoud eerste klas zal zijn. De inhoud is nu juist geen kofFietafellektuur. Maar bij zoo'n ernstig onderwerp past ook een wetenschappelike behandeling. Het lijkt ons zeer juist gezien, om de verschillende onderwerpen in korte artikelen te behandelen. De typografische uitvoering is schitterend".

Heldersche Courant: „Het tijdschrift is uiterterlijk goed verzorgd en de namen de redactieleden waarborgen ook een degelijken inhoud".

Handenarbeid: „Me dunkt, dat naast van Mameren, dat wel haast op elke school aanwezig zal zijn, dit tijdschrift niet ontbreken mag. Men kan niets anders dan iets „up-to-date" verwachten".

De R. K. Werkgever: „Het heerschend gebrek aan goed geschoolde vakmenschen maakt deze literatuur ook voor werkgevers bijzonder actueel".

Patrimonium: „Inderdaad, we gebruiken geen gemeenplaats, als we beweren, dat dit tijdschrift in een behoefte voorziet. Stellig raden we al onze afdeelingen , die nog f4,— per jaar kunnen missen aan, zich te abonneeren". De Arbeidsmarkt: „De verwachtingen zijn niet teleurgesteld. Wat een wonder trouwens van een tijdschrift onder die redactie. Aanbevelenswaardige lectuur!"

De Katholieke Vrouw: „Voor opvoeders en opvoedsters een belangrijk maandschrift". Maandblad voor het R.K.M.U.L.O.: „Een blad van den tijd, dat er zijn moet en dat er zijn kan. Wie maar eenigszins met zijn tijd meeleeft, zal zich verheugen over het verschijnen van dit maandblad en wie zich de moeite geeft, de verschenen nummers ter hand te nemen, zal moeten erkennen, dat het zoowel uiterlijk als innerlijk uitstekend is verzorgd. We kunnen dan ook niet nalaten het den onderwijzers ten zeerste aan te bevelen, voor wie het inzonderheid van het grootste belang is."

De Gids op maatschappelijk gebied (België): „Een tijdschrift, den grooten naam der redactieleden ten volle waardig".

Vraag en Antwoord, uitgave van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, 's Gravenhage: „Zoowel de vorm als de inhoud zijn uitstekend verzorgd. Allen, die met de schoolvrije jeugd bemoeienis hebben, kunnen zich thans even goedkoope als voortreffelijke voorlichting verschaffen omtrent het zoo uiterst moeilijk vraagstuk der beroepskeuze."

ELKE NIEUWE ABONNÉ ONTVANGT ALSNOG DE REEDS VERSCHENEN NUMMERS. BESTELT NOG HEDEN/

Sluiten