Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvaard. Wij staan ablehnend tegenover de in dit boek ontwikkelde gevolgtrekkingen.

V

Het Taylorstelsel en zijn Het boekje wil in korte toekomst, door G. de trekken een overzicht Clerq. Van Mantgem & t .

de Does. Amsterdam. 9eVen Van het TaylorPolytechnische Biblio- stelsel, en behandelt theek. No. 50. 29 blz. de grondgedachten van het stelsel, de toepassing, de practische resultaten, uitzonderingsbedrijven, critiek en de toekomst. Het is een propagandabrochure voor het stelsel, waarop menige kantteekening zou zijn te maken, maar die reeds ten overvloede in meer diepgaande literatuur gegeven zijn.

V

Psychotechniek, door G. Uit de brochure blijkt

de Clerq, idem no. 58, wd> dat dg schrijver

23 blz. .

er wel iets meer van

af weet, dan een leek in dit vak, maar ver

rijken desbetreffende beschouwingen ook niet.

Dit zal ook zijn bedoeling niet zijn. Ook

hier wil hij meer propageeren. Ofschoon er

voorbehoud is te maken, laten wij dit simpel

geschrijf gaarne passeeren.

V

Serie „Hoe word ik?" In deze serie verscheN. V. Uitg.Mij. voorh. n£n tQt heden ^ van Mantgem & de Does, , , , , . TT Amsterdam, 13 nrs. volgende deeltjes: Hoe word ik: Leeraar aan een Nijverheidsschool ? Leeraar in het vuur-, plaat- en bankwerker (Nh)? Leeraar in de natuur en werktuigkunde? Leeraar in het Bouwkundig teekenen (N. III)? Leeraar in het rechtlijnig-, en werktuigkundig- en smidsteekenen enz. (N. IV)? Leeraar in hetelectrotechnisch teekenen (N. V.)? Leeraar in machinebankwerken (N. j.)? Leeraar in het instrumentmaken en de practijk der electrotechniek? Leeraar in het timmeren (N. b.)? Leeraar in het handteekenen (N. II)? Machine-bankwerker? Timmerman? Electricien? Zeer practische boekjes.

V

De Beroepskeuze uitge- In dit brochuurtje wor-

geven door de Gem. den achtereenvolgens Comm. van Advies inzake Beroepskeuze te uiteengezet: doel en saHilversum. 23 blz. menstelling der commissie ; de aanvraag; de beteekenis der beroepskeuze; opleiding voor een ambacht, voor nering, kantoor en diverse maatschappelijke betrekkingen, opleiding voor hoogere betrekkingen — hoe te kiezen —1 wenken voor ouders wier kinderen de school gaan verlaten, Dit soort brochuurtjes kan zijn nut hebben, wij willen dat niet ontkennen, maar hadden toch graag gezien, dat men zich in dit geval, dus te Hilversum op een ruimer standpunt had geplaatst en de bestaande R. K. Commissie minstens had vermeld. Het getuigt van de houding, die men meent te kunnen aannemen tegenover het werk der katholieken. Men negeert zoolang en zoo veel mogelijk, dat wat door het particulier initiatief wordt verricht. Met de gelden der gemeenschap, om die socialistisch geliefkoosde term eens te gebruiken voelt men zich sterk en veroorlooft men zich uitgaven, waarvan men van te voren weet, dat zij door de particulieren niet gevoteerd kunnen worden. Het wordt tijd, hoog tijd, dat er van de zijde der betrokken gemeentebesturen maatregelen worden genomen, waardoor aan het werk der particulieren recht wordt gedaan. Dat betrokken leidende functionarissen in de ber.voorlichting in die richting letterlijk alles nalaten pleit niet voor hun inzicht.

V

Die Unfallverhütüng im De Tiefbau-Berufsge-

BHde-Veriag von Rei- nossenschaft deed met mar Hobbmg, Berlin. S. , , . , , W. 61. Herausgegeben «« baanbrekende uit-

von der Tiefbau-Berufs- 9ave een goed werk.

genossenschaft. 1924. Aan de hand van keu-

rigverzorgde, sterk-sprekende voorstellingen

uit velerlei bedrijven wordt op de gevaren

gewezen en de middelen aan de hand gedaan

om die te voorkomen. Niet alleen het groote

persoonlijke belang der arbeiders, maar ook

economische belangen staan hier op het spel.

Sluiten