Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu ook de vruchten zal plukken van de moeite en de kosten, die zij aan de leerlingopleiding besteedt. Immers de aankweek van jongens tot vaklieden ter hand nemen te midden van een aantal andere bedrijven, die zich daarvoor geen kosten of moeite getroosten, leidt tot teleurstelling. De verheffing van de vakkundigheid is dus alleen te verwachten van samenwerking.

Aanvankelijk hebben zich 19 bedrijven bij deze vereeniging voor Leerlingopleiding in de Metaalindustrie aangesloten, terwijl de pogingen aan deze beweging uitbreiding te geven inmiddels krachtig worden voortgezet. Het bestuur is als volgt samengesteld: dr. ir. J. Goudriaan, voorzitter; ir. F. W. H. van Beuningen, W. A. van der Kolf, J. M. J. Kooy,

D.de Kwaadsteniet, leden, J. deKanter, Boompjes 21, secretaris. Maasbode, 24 Juni.

V

Federatie „Zaanstreek" der Commissies van Voorlichting bij Beroepskeuze: De plaatselijke Commissies van Zaandam, Wormerveer) Krommenie, Wormer, Jisp en Assendelft, besloten tot het vormen eener Federatie, waartoe een reglement werd vastgesteld, waarin het doel en de middelen zijn omschreven. In het bestuur werden gekozen de heeren J. Bont, A. J. Noordanus en P. van Mever.

V

De Volkskrant van 2 Juli bevatte het volgende bericht:

Vakopleiding en leerlingwezen:

Mijnheer de redacteur.

'n Korte vraag wilde ik doen. De bladen vermelden, dat 16 Juli te Arnhem de Vereen, van Nederl. Arbeidsbeurzen vergadert. Er zullen prae-adviezen worden uitgebracht over het belangrijke onderwerp: Heeft de arbeidsbeurs eene taak ter bevordering van opleiding en leerlingwezen en zoo ja, welke? Prae-advies zal worden uitgebracht door de heeren: P, E. Eisen, Ing., J. Goudriaan jr.,

E. J. van Det en C. Woudenberg.

Mijn korte vraag is nu: is die vereeniging van Nederl. Arbeidsbeurzen een soc.-dem.

organisatie? Zoo ja, dan is het begrijpelijk dat van de 4 prae-adviseurs er 3 soc.-democraat zijn. Zoo neen, dan dient geprotesteerd tegen die sprekerskeuze. En het verdient wellicht overweging het niet bij een protest te laten. Er zijn tal van arbeidsbeurzen bij die z.g. Nederl. vereenigingen aangesloten, die onder leiding staan van katholieke wethouders, die, doch vooral de beurzen uit het zuiden des lands zullen goed doen te overwegen of zij nog langer zullen aangesloten blijven bij deze semi-soc.-dem. vereeniging van Nederl. arbeidsbeurzen die geleidt wordt door het soc.-dem. Tweede Kamerlid Albarda. Ook de katholieke gemeenteraadsleden zouden misschien goed doen aandacht aan deze zaak te schenken.

JOH. FABER.

(K.) *) De geachte inzender stelt een vraag, doch voegt er tegelijk conclusies aan toe. De bedoelde vereeniging is uiteraard een semi-officieele vereeniging, doch geen sociaal-democratische. Dat de verregaande eenzijdigheid in de sprekerskeuze hem opgevallen is, laat zich verstaan. Ook naar onze meening is die keuze geforceerd eenzijdig, waarbij wij natuurlijk de personen en kwaliteiten ongemoeid laten. Aan de adviezen die de inzender geeft zouden wij echter willen toevoegen eerst bij het bestuur der Vereeniging te informeeren of er ook gepoogd is een katholiek deskundige als inleider te krijgen. Wel is ons gebleken, dat bij ons Werkliedenverbond te Utrecht geen aanvrage voor een prae-adviseur is ontvangen. Het bestuur der Vereen, had op de Drift te Utrecht zeker niet tevergeefs aangeklopt.

't Geldt bovendien een onderwerp waarvoor te Utrecht wel eenige studie is gemaakt. Er schijnt dus alleszins reden tegen de verregaande negatie der katholieken ernstig bezwaar te maken. ■

') C. J. Kuiper, Lid der Tweede Kamer. Redacteur Volkskrant.

Sluiten