Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANLEG EN BEROEP

AUG.-SEPT. 1925

DERDE R. K. PAED

Op 17, 18 en 19 Augustus wordt te Tilburg onder leiding van het Paedagogisch-psychologisch Instituut der R. K. Leergangen de 3e R. K. Paedagogische Week gehouden.

De dagorde vermeldt o.m.: Maandag 17 Augustus: 6 uur n.m. Opening door den Rector Dr. Th. Goossens. 6—7 uur. Inleidende voordracht door Dr. Frans de Hovre, uit Gentbrugge. Onderwerp : Het onderling verband tusschen levensbeschouwing en opvoedingstheorie.

Dinsdag 18 Augustus: 9'/a— lO'/j uur v.m. Prof. Dr. Hoogveld, Nijmegen : Het vrijheidsbeginsel in de opvoeding.

11-—12 uur. Prof. Dr. F. Roels, Utrecht: De school van voorlichting bij beroepskeuze. 2'/2—3'A uur. J. Th. van Lent, Utrecht: De taak der school ter voorbereiding van een juiste beroepskeuze.

3'/4—4 uur. G. D. Zegers, Utrecht: De R. K. plaatselijke en nationale organisatie der beroepskeuze-voorlichting in practisch en technisch opzicht en hunne respectieve verhouding tot de openbare.

Woensdag 19 Augustus: 9'/2—lO'/a uur. Prof. Dr. F. Fransen, Gent: Het vrijheidsbeginsel van psychologisch standpunt beschouwd.

11 — 12 uur. Dr. P. C. de Brouwer, Tilburg : Autonomie van de school.

Van 2'/2—6 uur Sectievergaderingen voor Buitengewoon onderwijs, Bewaarschool-, Lager-, Nijverheids- M. O. en V. H. onderwijs en Jeugdorganisatie.

's Avonds 8 uur Slotvergadering. Prof. F. Frencken, Seminarie IJpelaar Ginneken: De E. K. methode in de opvoeding en het onderwijs.

AGOGISCHE WEEK

Kaarten voor de geheele week zijn verkrijgbaar voor f 3.50 bij de Administratie der R. K. Leergangen te Tilburg, Bosscheweg 95. (Giro 62804, telefoon 1073). Afzonderlijke dagkaarten voor 17 of 18 of 19 Augustus zijn verkrijgbaar voor f 1.50.

Aanvragen voor kaarten moeten vergezeld gaan van het bedrag, hetzij per postwissel, cheque- of giro-overschrijving. Bij aanvrage voor dagkaarten moet tevens worden opgegeven, voor welken dag deze moeten dienen.

Programma's zijn verkrijgbaar voor f 0.25 aan bovengenoemd adres. Alle deelnemers hebben gratis toegang tot de Tentoonstelling van Leermiddelen en R. K. Jeugdlectuur, in het Beursgebouw, Piusplein. Eveneens hebben zij gratis toegang tot de uitvoering van de Opera „Joseph" van E. Mehul, op Dinsdagavond 18 Augustus. Verplicht programma van f 0.50 is op dien dag verkrijgbaar bij het Bureau en aan den ingang der zaal, Willem-II-straat 29.

V

De heer J. Th. van Lent zal de volgende stellingen verdedigen :

1. Als hulpinstelling voor Kerk en huisgezin in het werk van de opvoeding, is de school verplicht, gewichtige opvoedkundige werkzaamheden, die Kerk en huisgezin niet kunnen verrichten, zoo mogelijk voor haar rekening te nemen.

2. Het voorbereiden van een juiste beroepskeuze is een gewichtige opvoedkundige werkzaamheid.

Zij bestaat uit:

a. het waarnemen der leerlingen;

b. het constateeren van door de wetenschap

Sluiten