is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 1, 1925, 01-12-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het streven, het placeeringswerk te bevorderen.

Dat een voornaam deel van het doel wat men zich voorstelde, culmineerde in het laatste punt moge blijken uit de toen in de plaatselijke pers uitgesproken verwachting, dat de werkgevers hun steun aan het streven niet zouden onthouden en men besloot met de woorden:

„Want met hoeveel liefde het ontwikkelingswerk voor onze jongens wordt geleid, niets zal ons liever zijn onze lokalen weer te kunnen sluiten voor de ontsloten werkplaatsen, waar weer aan de vakkundige ontwikkeling onzer jongens, op de normale wijze kan worden gewerkt".

V

Tot voorbereiding van het plan behoorde een van te voren in te stellen onderzoek naar de sympathie der ouders met de plannen, en of op hun medewerking kon worden gerekend voor de bevolking der cursussen, waarom men zich tot de ouders wendde in het volgende schrijven:

„Geachte Ouders,

Het zal Uw aandacht niet ontgaan zijn, dat de werkloosheid een bijzondere omvang heeft genomen en ook onder de jonge vaklieden veel slachtoffers maakt.

Daar het zich laat aanzien, dat daarin voorloopig geen verandering zal komen en de voortdurende ledigheid o.m. de werklust bij die jongens ernstig kan aantasten, heeft het bestuur van de R. K. Arbeidsbeurs gemeend, in samenwerking met de R. K. Patronaatscommissie een gelegenheid te moeten openstellen waar de werklooze jeugd zich een uur of vier per dag nuttig en aangenaam bezig kan houden.

Tot dit doel hebben zich vele personen beschikbaar gesteld, om door het houden van populaire voordrachten over allerlei nuttige zaken en het geven van teekenonderricht daaraan mede te werken.

Waar we meenen op deze wijze de belangen

Uwer jongens het best in de gegeven omstandigheden te kunnen behartigen, vertrouwen wij op uwe medewerking te mogen rekenen, welke medewerking gij het best kunt verleenen door Uw jongens tot een voortdurend bezoek aan die cursus aan te sporen.

Intusschen zal onze R. K. Arbeidsbeurs bijzondere maatregelen treffen, welke de mogelijkheid tot placeering kunnen vergrooten. De bijeenkomsten worden gehouden alle dagen der week, behalve Maandag en Zaterdag, in het gebouw „Genazano" hoek Waterstraat-Oudegracht, welk gebouw voor dit doel welwillend door den ZeerEerw. Heer Pastoor van de Parochie „St. Augustinus" is afgestaan.

Het gebouw is voor het eerst opengesteld Maandag 24 November 'smorgenste half tien. Ons van Uw medewerking nogmaals verzekerd houdend, verblijft

met de meeste hoogachting,"

't Zou niet goed gezien zijn als men het alleen had laten aankomen op de ouders, 't Zelfstandigheidsgevoel der jongens op dien leeftijd geheel negeeren, zou een onverstandige daad zijn geweest, waarom er een kort briefje van den volgenden inhoud en uitnoodiging werd verzonden.

„Beste jongen,

Zooals wij uw ouders reeds meedeelden, hebben wij een plan bedacht, dat U zeker aangenaam zult vinden.

Wij bieden u namelijk de gelegenheid overdag enkele uren nuttig en aangenaam te kunnen doorbrengen in het gebouw Genazano, hoek Oudegracht-Waterstraat, waar u over zeer veel nuttige zaken zal gesproken worden. Zoo hebben wij een program opgesteld, waarop voorkomen onderwerpen van godsdienstigen aard, voordrachten met lichtbeelden,als tuberculose-bestrijding.reisvertellingen, teekenen en besprekingen over het vak; excursies naar Gem. Bedrijven, kortom van