Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar voor ons bidt (3), of liever voor ons zorgt en de uitdeeler is der gaven Gods, waarom zij ook gaven van christus genoemd worden, die opgevaren is boven alle hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zoude (4).

Indien wij intusschen in deze vraag het, hoe werkt God, onderscheiden willen van de middelen, loaardoor God werkt, dan is het mij niet voorgekomen, dat paulus op het eersle een bepaald antwoord geeft. Als wij echter op zijne geheele wijze van Evangelieprediking, voorstelling en werken lellen, dan kunnen wij niet anders dan in dezelve die eenige redelijke wijze erkennen , welke mei de menschelijke naluur overeenkomt, dal namelijk God werkt op de onderscheidene vermogens van den mensch, op zijn verstand , zijn gevoel, zijnen wil, om die te ontwikkelen , te verheffen, te veredelen, tot het ware, het schoone, het goede te vormen; hun te geven den geest der wijsheid en der openbaring in tijne kennis, verlichte oogen des verstands, opdat zij zouden weten de hoop zijner roeping en den rijkdom der heerlyklieid van zijne erfenis en de uitnemende groolheid zijner kracht (5): door hen te versterken naar den inwendigen mensch, door zijnen geesl, die geloof en liefde werkt, zoodat zij vervuld worden met de volheid Gods (6); waartoe alles, wat God in christus openbaart, bijzonder geschikt is.

Wij kunnen van die zijde de Brieven van paulus niet lezen, zonder terug te komen op den Heiligen Geest, den Geest van God, den Geest van Gods Zoon,

(3) Rom. VIII: 32, 34- (4) Ejili. IV: 7—10.

(5) ifh. 1: 17—18. (6) Eph. llt: 16—19.

Sluiten