Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet voor hen, als door het geloof iu jezus curistus m onderlinge liefde vereenigde broeders, de hoogste, dc eenige bestemming was, om zamen van Hem aan allen te getuigen , opdat allen desgelijks in Hem gelooven en door dat geloof in dezelfde liefde vereenigd worden mogten. Maar ook dit spreekt de Heer thans zoo helder en klaar, als nimmer te voren uit, niet alleen in zijne gesprekken verklarende, dat zij zyne getuigen moesten wezen bij de wereld, maar ook in dat verheven gebed, waarin Hij zijnen geheelen geest tol den Vader uitspreekt, biddende, dat hunne zending in de wereld dit doel mogt bereiken, dat ook door hun woord de wereld in Hem gelooven zou, en allen in verbindtenis met Hem en zijnen Vader volmaakt zouden worden vereenigd (32).

Zoo zeltede dus deze laatste avond de kroon op liet opvoedingswerk van jezus geheele leven, in dit opzigt, dat thans de Jongeren door Hem tot de levendigste en helderste bewustheid hunner betrekking en bestemming gebragt werden. En zoo het ons of iemand ook te voren soms mogt verwonderd hebben, dat de Heer thans eerst zoo uitdrukkelijk van het Nieuw en innigst Verbond met de Godheid door Hem, en van het nieuw en eenig gebod der broederliefde onder de zijnen sprak; wij zullen, na al het vroeger gezegde, dit wel niet meer vreemd vinden. In tegendeel, dat de Heer door de vorming der zijnen hen eerst met der daad tot de innigste verbindtenis met zich en in zich met den Vader bragt, en tevens hen eerst werkelijk tot de hoogste gemeenschap en liefde onder elkander opleidde, en thans aan het einde

(32) Joh. XVII: 20 volgg.

Sluiten