Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sprak , handelde en openbaarde zich van nu aan ook zelfstandig in hen (42). En alzoo was het groole werk der opvoeding van de zijnen tot zelfstandige zonen van God, broeders van Gods eerstgeboren' Zoon, die met eikanderen broeders van één Goddelijk gezin waren, door jezus voltooid. Zij waren nu één in den geest met Hem en door Hem met den Vader; en alzoo in verbindtenis met God volkomen zamen vereenigd: geheel en al geschikt otn de kiem te zijn dier Gemeente, in welke die Goddelijk-menschelijke gemeenschap zich zou uitbreiden over de geheele aarde.

IX.

Hier zou ik kunnen eindigen. Wij hebben toch in eenige voorname bijzonderheden jezus wijsheid opgemeikt in de wijze, boe Hij zijne gezamenlyke Apostelen opvoedde. Maar ik heb gezegd, dat ik ook deze opmerkingen ten slotte nog zoo zamen vereenigen wilde, dat wij te meer jezus wijsheid mogten doorzien in die geheele groote daadzaak , dat Hij zijne Jongeren aldus opvoedde. Ik wil dan nu nog, met verwijzing op het reeds overwogene en als hoofzakelijk ge\olgtrekking uit hetzelve, kortelijk het volgende aanwijzen: Wijsheid is het in jezus, en dat Hij deze, en dat Hij deze weinige mannen koos, en dat Hij hen bepaaldelijk opvoedde door vereeniging met zich tot eenen broederkring van zelfstandige zonen «les hemclschen Vaders.

(42) Verg. Joh. XIV: 17.

Sluiten