is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-01-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood van den Godmensch jezus Christus daargesteld, welk gevoelen, hoewel nog door velen omhelsd, echter in lateren tijd ook door velen bestreden werd. Behalve deze meer algemeene , ontbreekt het ook niet aan bijzondeie gevoelens, die ten deele in derzelver groote verscheidenheid nog heden ten dage bestaan. Bij zoo groot een verschil zagen reeds de beste Godgeleerden in, dat men tot de Heilige Schriften des Nieuwen Verbonds moest terugkeeren, de daarin voorkomende uitspraken lot grondslag leggen, om alzoo, door bijeenvoeging der voorstellingen van de verschillende Schrijvers, een vast stelsel op te bouwen, terwijl nog anderen doorzagen, dat daartoe nog eene andere, grondige, voorbereidende arbeid noodig was, het verzamelen namelijk en onderzoeken van eens iegelijks uitspraken in het bijzonder, en wel slechts met de bedoeling, om eens iegelijks gevoelen daaruit te leeren kennen, ten einde dan naderhand, na de juiste opgave van elks bijzondere voorstelling, hunne gemeenschappelijke voorstellingen zamen te voegen en alzoo lot de ware eenheid te geraken. Dezen weg dan ook zelf de voorkeur gevende en tot dat doel willende medewerken, kan ons het onderzoek aangaande zijnen dood niet dan aantrekkelijk zijn, daar Hij ons aller eenige Meester is, en wij bij het lezen der Evangelieën bevinden, dal Hij, schoon dan wel niet breedvoerig, toch zoo rijk en veelzijdig over dien dood heeft gesproken, dat de Apostelen des Heeren zelve geacht kunnen worden over dit onderwerp weinig of niets le hebben medegedeeld, waarvan ook jezus zelf geene melding maakt.

Eer wij echter tot de opsomming en verklaring van des Heilands gezegden betrekkelijk zijnen dood overgaan, is het noodig op le merken, dat jezus