Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen was, maar die oorzaak in hunne verkeerdheid, dit eindoogmerk uit hoofde der Goddelijke liefde lot hen.

Willen wij nu de verschillende doeleinden en gevolgen van jezus dood, betrekkelijk de menschen, volgens zijne uitspraken kennen, wij beginnen dan van het meest algemeene en omvattende. Zijn dood slicht een ttieüw Verhond (§ 11). Aan het laatste avondmaal met zijne Discipelen aangezeten, noemt Hij, met het oog op zijnen bloedigen dood, den drinkbeker met wijn gevuld zijn bloed, en dat bloed, het bloed des Nieuwen Verbonds, of het middel, waardoor een Nieuw Verbond tusschen God en de menschen gesticht en ingewijd wordt (82). Kieuw Verbond noemt jezus dit, in tegenstelling van het verbond tusschen Jehova en Israël, in vorige dagen gemaakt, dat voor geen' eeuwigen duur bestemd en door de Israëlieten zelve verbroken was; nieuw, overeenkomstig de voorspelling der Profeten, die reeds eene betere toekomst te gemoet zagen, een' tijd waarop het volk, van zonden vrij en aan den dienst van God verbonden , Gods geest ontvangen en zijne gunst genieten zoude (83). Van het bloed des Nieuwen Verbonds spreekt cnRisTus, omdat, gelijk het Oude Verbond door bloed van offerdieren was ingewijd (84), alzoo ook het Nieuw en veel heerlijker Verbond door zijn bloed werd ingewijd, daarop gevestigd was, daarop werd opgebouwd, omdat door zijnen dood eene geheel nieuwe orde van zaken, eene nieuwe geestelyke verbindtenis tusschen God en menschen werd daarge-

(82) Matt. XXVI: 28. Mare. XIV: 24.

(83) Ezech, XXXVI : 25 vv. Joel II: 28 vv.

(84) Eiod. XXIV: 8. Zach. XIX: 11.

Sluiten