Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijns doods genaderd, smeekt Hij zijnen Vader Hem zoo nabij te zijn, dat Hij zelf in zijne voortreffelijkheid n>ogt openbaar worden en alsnu ook door zijnen dood den Vader openbaren, opdat deze gekend mogt worden, de eenige waarachtige God, de heilige en regtvaardige Vader, die in Christus was en de menschen door zijne liefde met zich vereenigt. Zoo toch sprak jezus in dat gebed van zijnen Vader; dit was het hoogste, dat Hij zich voorstelde, door den dood uit te werken; dit was het begin, dit het einde zijner bede (159).

Vatten wij nu eindelijk de gansche voorstelling van jezus ten opzigte van de uitwerkselen van zijnen dood te zamen (§ 20), die wij gedurig van wege derzdver rijkdom en verscheidenheid moesten bewonderen, dan zien wij, dat Hij stierf tot der menschen heil; dal door zgnen dood een Nieuw Verbond gesticht is, de menschen door denzelven vergeving hebben van zonden, en, lot God bekeerd, geheiligd, en door Christus ten naauwste zamen en met God vercenigd, van den dood verlost, het eeuwige leven hebben; dat Christus zelf er door geheiligd, als der menschen Zaligmaker bekrachtigd, geopenbaard en lot hemelsche heerlijkheid verheven is; terwijl eindelijk God zelf, door den dood zijns Zoons, in al zijne majesteit is openbaar geworden, zoodat wij nu, volgens Christus voorstelling, de doeleinden van zijnen dood beschouwende, niet alleen de hoogste liefde in God moeten aanbidden, die zelfs zijnen Zoon niet gespaard heeft, maar ook, daarin de openbaring ziende zijner gansche volmaakte natuur, zijner heiligheid, regtvaar-

(139) Joh. XVII: 3 , 11 , 20 , 21, 36.

Sluiten